Gebruik Rijnlandse eigendommen

Op weg naar marktconforme prijzen

In april 2006 zijn de tarieven voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen aangepast. Dit was nodig om de bedragen meer in lijn te brengen met de tarieven die andere overheden hanteren in vergelijkbare situaties.

Er zijn tarieven opgesteld voor:

  • opstalvergoeding
  • werken in, op of boven eigendom van Rijnland
  • verhuur van grond en/of water
  • pacht
  • erfpachtrecht
  • vis- en jachtrecht

De tarieven van 2006 worden toegepast bij nieuwe uitgiften van contracten en bij verlenging en heruitgifte van bestaande rechten. Bij verlenging/heruitgifte hanteren we een overgangsperiode waarin we geleidelijk naar het 2006-tarief toewerken. Bij tussentijdse wijziging van gebruik(er) bij bestaande persoonlijke gebruiksrechten, worden de 2006-tarieven meteen toegepast. Dit laatste geldt niet voor de opstalvergoedingen.

Verderop op deze pagina informeren we u nader over de situatie vanaf 2006 in relatie tot de opstalvergoeding. Wilt u meer weten over de andere tarieven, download dan rechts op deze pagina de Tarieventabel voor het gebruik van Rijnlands vastgoed.

Opstalvergoeding en afkoopsommen

In de brochure Een nieuw model voor opstalvergoedingen, die u rechts op deze pagina kunt downloaden, staat met betrekking tot opstalvergoedingen alles over de nieuwe regeling uitgelegd. U vindt er rekenvoorbeelden en informatie over de mogelijkheid om de jaarlijkse vergoeding af te kopen. Afkoop is mogelijk voor zowel aflopende als lopende en nieuwe contracten. In Voorbeeld 3 staat informatie over de overgangsregeling voor overeenkomsten die voor 2027 aflopen.

Minimum en maximum grondprijs

In bijzondere gevallen ontstaan soms scheve verhoudingen tussen de WOZ-waarde en de grondoppervlakte. Voor dat soort gevallen hebben we minimum en maximum grondprijzen per m² vastgesteld. De minimum grondprijs is € 54/m² De maximum grondprijs is € 390/m². Deze bedragen worden om de vijf jaar aangepast.

Bedrijven

Percelen met niet-woon functies (bedrijven) worden van geval tot geval getaxeerd aan de hand van referentie-objecten. Voor deze percelen hanteren we verder dezelfde werkwijze als voor woonbebouwing (zie brochure rechts op deze pagina).

Optreden tegen onrechtmatig gebruik

We moeten helaas constateren dat op verschillende locaties in ons gebied onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van onze onroerende zaken. Ongevraagd worden bijvoorbeeld strookjes grond bij de tuin getrokken, boten afgemeerd, spullen op de grond gedeponeerd of gebruikt men onze grond zonder toestemming als weg/pad. Tegen dat soort situaties gaan wij strenger optreden. Wilt u daar meer over weten, download dan de Handhavingsnota rechts op deze pagina.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met het team Vastgoed via telefoonnummer (071) 306 30 63 of vastgoed@rijnland.net.