Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Over Rijnland > Taken > Gezond water > Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Meer ruimte voor plant en dier

Rijnland werkt aan het vergroten van het aantal natuurvriendelijke oevers. Dit zijn oevers die niet alleen een waterkerende functie hebben, maar ook rekening houden met de natuur en het landschap. Planten en dieren voelen zich hier meer thuis dan bij een traditionele oever. En dat heeft weer een gunstige invloed op de kwaliteit van het water.

Zo ziet een natuurvriendelijke oever eruit

Natuurvriendelijke oever

Een oever wordt natuurvriendelijker naarmate meer planten en dieren er een plekje kunnen vinden. Een belangrijk kenmerk van een natuurvriendelijke oever is de natuurlijke overgang tussen nat en droog: meestal hebben natuurvriendelijke oevers flauwe taluds met onder en boven water waterplanten. Als een oeververdediging noodzakelijk is, dan mag deze de overgang van nat naar droog, en de daarbij behorende natuurontwikkeling, zo min mogelijk verstoren.

Drie keer resultaat

Natuurvriendelijke oevers zijn:

  • Belangrijk voor de waterkwaliteit. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe hoger de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit.
  • Goed voor plant en dier. Natuurvriendelijke oevers zijn vaak een broedplaats, er worden eitjes afgezet en jonge dieren komen er tot leven. Andere dieren gebruiken de oever dan weer om te schuilen op jacht naar een prooi (snoeken bijvoorbeeld).
  • Prettig om naar te kijken. De natuur in een natuurvriendelijke oever is uitbundig, er is een grote soortenrijkdom en het water is mooi helder.

Plan van aanpak

Om zo veel mogelijk natuurvriendelijke oevers aan te kunnen leggen, hebben we hierover speciale afspraken vastgelegd in het Waterbeheerplan. Zo hebben we afgesproken dat wij anderen stimuleren om natuurvriendelijke oevers aan te leggen door bij te dragen in de kosten en daarnaast voor eind 2014 zelf ongeveer 20 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Kansen benutten én creëren

Om zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers te realiseren zijn we actief op zoek naar mogelijkheden daarvoor. We benaderen bijvoorbeeld grondeigenaren waarvan we denken dat op hun terrein een natuurvriendelijke oever mogelijk is. Binnen onze eigen organisatie sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande plannen. Zijn we toch al van plan onderhoudswerkzaamheden aan een kade of oeverbeschoeiing uit te voeren, dan is het natuurlijk slim om dit te combineren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo behalen we snel resultaat en besparen we kosten. Ook sluiten we, waar mogelijk, aan bij grote projecten van anderen. Een voorbeeld het project baggeren Midden-Rijnland; binnen dit project combineren we het baggeren met de aanleg van bijna drie kilometer aan natuurvriendelijke oevers langs de Ade en Kiekpoel.

Onderhoud

Alle oevers waar wij verantwoordelijk voor zijn onderhouden we op grond van de Flora- en faunawet zo natuurvriendelijk mogelijk. Is iemand anders verantwoordelijk voor het onderhoud, dan geldt voor natuurvriendelijke oevers dat zij ook natuurvriendelijk onderhouden moeten worden. Zo moet het maaien bijvoorkeur in september of oktober gebeuren, om planten en dieren zo veel mogelijk te ontzien. De frequentie van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is daarom zo laag mogelijk en we laten zo veel mogelijk planten staan.

Leren voor de toekomst    

We willen graag weten welk type natuurvriendelijke oever de meeste plant- en diersoorten op levert en er het aantrekkelijkst uitziet. Daarom monitoren we de komende jaren 45 natuurvriendelijke oevers. De meest ‘succesvolle' oevers worden daarna onze prototypes.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven