19. Bouwen

U vindt hier informatie over de regels voor bouwen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

 Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor bebouwing betekent dit:

 • de waterkerendheid van de zeewering mag niet worden aangetast
 • het onderhoud aan de zeewering mag niet moeilijker worden.

Als u de erkende maatregel opvolgt, weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.

Erkende maatregel seizoenbebouwing op strand

(1 februari tot en met 31 oktober)

 • paviljoens staan op minstens 3 meter afstand van de zeezijde van de afrastering zoals Rijnland die aanwijst.
 • bij afwezigheid van de afrastering staat een paviljoen minimaal 3 meter uit de duinvoet (overgang van duinen naar strand).

Erkende maatregel voor kleine, binnen 24 uur te verplaatsen objecten

 • zorg dat er geen vaste bouwkundige verbindingen met de bodem zijn (kabels en leidingen uitgezonderd).
 • objecten zijn zo makkelijk uit elkaar te halen of verplaatsbaar dat ze binnen 24 uur van de locatie kunnen worden verwijderd.

Erkende maatregel voor klein permanent meubilair op het strand

 • meubilair staat op minstens 8 meter afstand van de afrastering zoals Rijnland die aanwijst.
 • bij afwezigheid van een afrastering staat meubilair minstens 8 meter uit de duinvoet.
 • het meubilair staat niet in de vrije ruimte tussen een bouwwerk (zoals een strandpaviljoen) en de duinvoet.
 • het meubilair staat onderling minstens 2 meter uit elkaar.

De erkende maatregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

De algemene regel kust

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor bouwen.

Funderingen van seizoenbebouwing op het strand

De niet-onderheide funderingen, vloeren en/of verharde terrassen van seizoenbebouwing mogen het  jaar rond blijven liggen, als wordt voldaan aan deze voorwaarden: 

 1. Bij funderingsplaten met palen moeten de palen minimaal 3 meter uit elkaar staan. Als alleen deze palen achterblijven, dan liggen de paalkoppen minimaal 1 meter onder het ter plaatse aanwezige zandlichaam;
 2. Platen voor funderingen en terrassen die uit losse elementen bestaan moeten individueel een oppervlakte hebben van kleiner of gelijk aan 4 vierkante meter. Ze mogen maximaal 20 centimeter hoog zijn.
 3. Aangestoven zand mag gedurende het stormseizoen niet wordt verwijderd van de fundering.
 4. In de periode van 1 november tot 1 februari mogen er geen objecten op de beplating of fundering zijn.

 Binnen de bebouwingscontour te realiseren lichte constructies

Lichte constructies mogen binnen de bebouwingscontouren van kustplaatsen worden geplaatst als wordt voldaan aan deze voorwaarden: 

 1. De constructie is gemaakt van lichte materialen (hout, kunststof of vergelijkbaar licht materiaal).
 2. De onderliggende verharding bestaat uit losse elementen van maximaal 2 x 2 x 0,20 meter. Bijvoorbeeld klinkerverharding, kleine betonnen platen of houten vlonders.
 3. Bij de dijk-in-duinconstructies in Noordwijk en Katwijk mogen de palen vanaf het maaiveld op maximaal 0,50 meter diepte in de grond worden geplaatst.

Binnen de bebouwingscontour te realiseren verbouw, herbouw of aanbouw van bestaande bouwwerken

Herbouw, verbouw of het aanbrengen van een aanbouw aan een bestaand bouwwerk is toegestaan, als wordt voldaan aan deze voorwaarden:

 1. Herbouw of verbouw wordt aangelegd op een bestaande fundering.
 2. Een aanbouw aan een bestaand bouwwerk mag maximaal 10 procent zijn van de oppervlakte van het oorspronkelijke bouwwerk.

 Download rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

De algemene regel waterkeringen

Lichte constructies mag u in een waterkering aanleggen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. Plaats de constructie niet boven op de kruin van de waterkering. Ook niet gedeeltelijk. De kruin is meestal 1,5 meter breed.
 2. Maak de constructie van hout, kunststof of een vergelijkbaar licht materiaal.
 3. Funderen van de constructie mag alleen op palen met:
  1. een diameter van maximaal 10 centimeter
  2. een inheidiepte van maximaal 2 meter
  3. een onderlinge afstand van minstens 0,50 meter
 4. De fundatie per paal heeft een volume van maximaal 30 liter.

De algemene regel kwelgebieden

Heipalen en damwanden mag u binnen een kwetsbaar kwelgebied plaatsen, als u voldoet aan deze voorwaarden:

 1. Heipalen hebben de vorm van grondverdringende palen zonder verzwaarde punten.
 2. Breng heipalen in de grond door heien, boren, schroeven of trillen.
 3. Breng damwanden en/of damwandschermen in de grond door heien, boren, schroeven of trillen.
 4. Het is niet toegestaan om heipalen en damwanden door voorspuiten in te brengen.
 5. De bovenzijde van damwanden ligt minstens 0,50 meter boven de stijghoogte van het diepere grondwater.

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet uw werk melden. Uw melding bevat deze gegevens: 

 •  naam en adres van degene die het werk gaat uitvoeren of laat uitvoeren
 •  adres of locatie waar het werk wordt uitgevoerd;
 •  de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 •  een bouwtekening met de technische specificaties (maatvoering, hoogteligging ten opzichte van de kade, detail van de eventuele fundering).

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt binnen 4 weken een brief van ons met een bevestiging van uw melding. Vanaf 2016 kunt u de gegevens van de vergunningencheck bewaren en gebruiken voor uw melding.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Bouwen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.