3. Dempen van water

U vindt hier informatie over de regels voor dempen van water. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor dempen van water. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

De voorwaarden voor een demping

 1. De wateraanvoer naar en waterafvoer uit het achterliggend/aangrenzend gebied wordt door de demping niet belemmerd.
 2. Voer de demping van een doodlopende watergang uit vanaf de kopse kant.
 3. Als de demping leidt tot een versmalling van de watergang, dan moet de breedte van de watergang na demping minstens 4 meter zijn.
 4. Als de demping plaatsvindt in een gebied met klei op veen en veengronden, dan mag de totale breedte van het nieuwe perceel niet groter worden dan 80 meter.

De voorwaarden voor een compensatieverplichting

 1. Bij elke demping moet ter compensatie een minstens even groot oppervlak water worden aangelegd.
 2. De compensatie moet voorafgaand aan of tegelijk met de demping worden uitgevoerd.
 3. Het nieuw te graven water moet in open verbinding staan met de rest van het watersysteem.
 4. Wanneer een deel van het poldersysteem wordt gedempt, dan moet de compensatie gebeuren binnen het peilvak waarin de demping plaatsvindt.
 5. Wanneer een deel van het boezemsysteem wordt gedempt, dan moet de compensatie gebeuren binnen 5 kilometer van de locatie van de demping.
 6. De compensatie kan ook plaatsvinden door afboeking van een saldo op een Berging Rekening Courant.
 7. De compensatie mag bestaan uit aantoonbaar extra gegraven water in de drie jaar direct voorafgaand aan de demping.

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u wilt afwijken van één of meerdere van deze onderdelen van de Algemene regel.

 • Afwijken van Demping voorwaarde 3: een smallere watergang mag als dat de aan- en afvoer van water niet belemmert.
 • Afwijken van Demping voorwaarde 4: een breder perceel mag als u aantoont dat de maximale grondwaterdiepte hetzelfde blijft als bij een perceel van 80 meter breed. Dit toont u aan door specifieke maatregelen zoals infiltratiedrains, beregening, of grondverbetering.
 • Afwijken van Compensatieverplichting voorwaarde 1: vrijstelling van de compensatieverplichting als kan worden aangetoond dat de in de legger Oppervlaktewateren gekarteerde oeverlijn als gevolg van bijvoorbeeld afkalving – ten opzichte van de oorspronkelijke oeverlijn – te veel landinwaarts is gekarteerd.
 • Afwijken van Compensatieverplichting voorwaarde 1: vrijstelling geven van de voorgeschreven compensatieverplichting als:

a. de demping plaatsvindt in één van de volgende polderplassen waar voldoende wateroppervlak aanwezig is: Nieuwkoopse plassen, Reeuwijkse plassen, Langeraarse plassen, of Amstelveense poel.

b. deze demping bijdraagt aan andere doelstellingen van het integraal waterbeheer.

 • Afwijken van Compensatieverplichting voorwaarde 1: vrijstelling geven van de voorgeschreven compensatieverplichting als:

a. de demping tijdelijk is en de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en het bergend vermogen voldoende blijft

 • Afwijken van de Compsatieverplichting voorwaarde 6 of 7: wijzigen locatie van de compensatie als:

a. het fysiek niet mogelijk is om binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te compenseren, en

b. het waterstaatkundig toelaatbaar is om niet binnen hetzelfde peilvak of binnen 5 kilometer te compenseren.

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u de demping moet melden. Uw melding bevat deze gegevens: 

 • naam en adres van degene die de demping gaat uitvoeren of laat uitvoeren
 • adres of locatie waar de demping en compensatie worden uitgevoerd
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 • een dwarsprofiel van de te (ver)graven watergang met daarop aangegeven de breedte van de watergang op de waterspiegel in de oude en nieuwe situatie
 • een bewijs van het afkopen van de Berging Rekening Courant (indien van toepassing)
 • een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000, die minimaal de volgende informatie bevat:
 1. de locatie van het te dempen wateroppervlak met de exacte begrenzing, met een berekening van het aantal vierkante meter te dempen water.
 2. de locatie van de compensatie met de exacte begrenzing van het te graven water, inclusief een berekening van het oppervlak in vierkante meter.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Dempen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel Dempen die u rechts op de pagina kunt downloaden.