20. Grondverzet

U vindt hier informatie over de regels voor grondverzet. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Bij grondverzet betekent dit:

 • een waterkering mag niet instabiel worden door een ophoging.
 • bij het graven van een peilgrens mogen twee gebieden met een ander peil niet met elkaar in verbinding komen.

Als u de erkende maatregel opvolgt, weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.

Erkende maatregel voor een dijk tot 50 centimeter ophogen met bagger

 • ingedroogde bagger mag je wel op het binnentalud (helling aan de zijkant van een weg of dijk aan de landzijde) aanbrengen, maar niet op het buitentalud.
 • breng vloeibare bagger/natte specie niet in de kernzone (het centrale deel) van de dijk (waterkering)  aan (niet op het buitentalud, niet op de kruin, niet op het binnentalud). Het mag wel worden verspreid op het horizontale land tussen de teen van de dijk (het punt waar de dijk vanaf het maaiveld omhoog loopt)  en de dijksloot.

Erkende maatregel voor graven op de peilgrens (grens tussen 2 peilvakken)

 • voorkom dat er een verbinding ontstaat tussen beide peilvakken.

De erkende maatregel staat ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

De algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit Algemene regel voor grondverzet.

Grondverzet binnen de bebouwingscontouren van de zeewering

Grondverzet is binnen de bebouwingscontouren van de kustplaatsen toegestaan, wanneer het zand binnen de kern- en/of beschermingszone van de zeewering blijft.

Graven binnen de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen

Graven is binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen toegestaan als aan deze voorwaarden wordt voldaan:

 1. Grond blijft binnen de kern- en/of beschermingszone van de waterkering.
 2. Voor het gebruiken van voertuigen en werktuigen op een waterkering voldoet u aan de eisen die daarvoor gelden. 

Graven van tijdelijke sleuven voor kabels en leidingen

Graven van tijdelijke sleuven is binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen toegestaan, als wordt voldaan aan deze voorwaarden:

 1. De sleuf is maximaal vijf aaneengesloten dagen open.
 2. De sleuf wordt na afloop van de werkzaamheden aangevuld met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.
 3. De maximale diepte van de sleuf is 0,80 meter.
 4. De maximale breedte van de sleuf is 0,50 meter.
 5. Er ontstaat geen kortsluiting of verbinding met hoger gelegen water.

Grondverzet in kwetsbare kwelgebieden

Grondverzet is toegestaan als voldaan wordt aan deze voorwaarden:

 1. Voorkom dat kwel en/of verzilting toeneemt.
 2. Graaf niet dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld.
 3. Bij sleufloze technieken als boringen en boogzinkers blijft u minimaal 2,5 meter boven de onderzijde van de afsluitende laag.
 4. Bij een ontgraving:
  1. Bij elk ontgravingsniveau is sprake van een verticale stabiliteit van de ontgraving. Het bepalen van het risico van opbarsten van de bodem gebeurt volgens de NEN-6740. Aan de hand van metingen moet de verticale stabiliteit op elk moment van de ontgraving aangetoond kunnen worden.
  2. Meld direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving als niet aan het bovenstaande wordt voldaan.

Download rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor:

 • grondverzet dieper dan 1,50 meter onder het maaiveld in kwetsbare kwelgebieden. Er mag geen risico ontstaan voor toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem.
 • het doorboren van de afsluitende laag bij boringen en boogzinkers in kwetsbare kwelgebieden. De afsluitende laag wordt zoveel mogelijk verticaal doorsneden en het diepste punt van de boring ligt minimaal 2,50 meter onder de afsluitende laag. Er wordt een omhullende mantelbuis gebruikt om kwel te voorkomen.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Grondverzet. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.