Nuttige toepassingen van baggerspecie

Dit is een samenvatting van de nuttige toepassingen van baggerspecie. Zie ook de volledige tekst van artikel 35 uit het Besluit Bodemkwaliteit

  1. toepassing in bouw- en weg constructies, waaronder wegen, spoorwegen en geluidswallen;
  2. toepassing in ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw- en natuurgronden, met als doel het verbeteren van de bodemgesteldheid;
  3. toepassing als afdeklaag van een saneringslocatie, een stortplaats, of een voormalige stortplaats. Het doel is het voorkomen van contact met het onderliggende materiaal;
  4. toepassing in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van een oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart;
  5. toepassing in aanvullingen, waaronder de herinrichting en stabilisering van voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de toepassingen, bedoeld in a tot en met d;
  6. verspreiding van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen, met als doel het herstellen of verbeteren van de aan de watergang grenzende percelen;
  7. verspreiding van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam, met als doel de duurzame vervulling van de ecologische en morfologische functies van het sediment,;
  8. tijdelijke opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in a tot en met e gedurende maximaal drie jaar op de landbodem of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewater;
  9. tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor de toepassingen bedoeld in a tot en met f, gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is.