Bodemsanering en proefbronnering

Er zijn voorschriften voor het lozen in een aangewezen oppervlaktewater en voor het lozen in niet-aangewezen oppervlaktewaterwater.

Lozen van grondwater in aangewezen oppervlaktewater is toegestaan als:

 • er geen visuele verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt.
 • het naftaleen gehalte in het grondwater niet hoger is dan 0,2 microgram per liter.
 • het PAK gehalte in het grondwater niet hoger is dan 1 microgram per liter.
 • van de stoffen in de tabel het gehalte in het grondwater niet hoger is dan de genoemde waarde.
 • bemonstering van het grondwater via een steekmonster op een doelmatige wijze kan plaatsvinden.
Maximale gehalten bij lozen in aangewezen oppervlaktewater
Stoffen

gehalte microgram per liter

BTEX 50
Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor 20
Aromatische organohalogeenverbindingen 20
Minerale olie 500
Cadmium 4
Kwik 1
Koper 11
Nikkel 41
Lood 53
Zink 120
Chroom 24
Onopgeloste stoffen 50 milligram per liter

 

Maatwerk mogelijkheden:

 • Het zuiveren van het grondwater gebeurt met de beste beschikbare technieken. Als de hierboven genoemde gehalten van de stoffen toch niet kunnen worden gehaald, dan kunnen deze gehalten worden verhoogd. Dit kan alleen als dit geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.
 • De hierboven genoemde gehalten aan naftaleen en PAK's kunnen worden verlaagd als dat nodig is voor de bescherming van de waterkwaliteit.

Lozen van grondwater in niet-aangewezen oppervlaktewater is toegestaan als:

 • er geen visuele verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt.
 • het naftaleen gehalte in het grondwater niet hoger is dan 0,2 microgram per liter.
 • het PAK gehalte in het grondwater niet hoger is dan 1 microgram per liter.
 • van de stoffen in de tabel het gehalte in het grondwater niet hoger is dan de genoemde waarde.
 • bemonstering van het grondwater via een steekmonster op een doelmatige wijze kan plaatsvinden.
Maximale gehalten bij lozen in niet-aangewezen oppervlaktewater
Stoffen

gehalte microgram per liter

Benzeen 2
Tolueen 7
Ethylbenzeen 4
Xyleen 4
Tetrachlooretheen 3
Trichlooretheen 20
1,2-dichlooretheen 20
1,1,1-trichloorethaan 20
Vinylchloride 8
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen 20
Monochloorbenzeen 7
Dichloorbenzenen 3
Trichloorbenzenen 1
Minerale olie 50
Cadmium 0,4
Kwik 0,1
Koper 1,1
Nikkel 4,1
Lood 5,3
Zink 12
Chroom 2,4
Onopgeloste stoffen 20 milligram per liter

 

Maatwerk mogelijkheden

 • Het zuiveren van het grondwater gebeurt met de beste beschikbare technieken. Als de hierboven genoemde gehalten van de stoffen toch niet kunnen worden gehaald, dan kunnen deze gehalten worden verhoogd. Dit kan alleen als dit geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.
 • De hierboven genoemde gehalten aan naftaleen en PAK's kunnen worden verlaagd als dat nodig is voor de bescherming van de waterkwaliteit.

Zorgplicht, wat betekent dat?

Bij de werkzaamheden heeft u een zorgplicht. Dit betekent dat er netjes en zorgvuldig wordt gewerkt, zodat de verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

Meer lezen?