Grondwater lozen in de riolering

Inhoudsopgave

De gemeente is verantwoordelijk voor lozingen van grondwater in de riolering. U leest hier of u in de riolering mag lozen en welke voorwaarden er dan gelden.

In het vuilwaterriool lozen

Grondwater mag u alleen in het vuilwaterriool lozen als het lozen in de bodem, een regenwaterriool of het oppervlaktewater rederlijkerwijs niet mogelijk. Denk hierbij aan:

 • de afstand naar het oppervlaktewater of een regenwaterriool is te groot;
 • een te hoge grondwaterstand, waardoor lozen in de bodem niet mogelijk is;
 • lozen in de bodem is technisch niet mogelijk;
 • de lozing duurt kort waardoor vergaande zuivering van het grondwater te duur is;
 • het gehalte naftaleen, metalen of overige PAK's in het grondwater is zo hoog dat lozen in de bodem of het water na zuivering toch niet is toegestaan

Als lozen in de bodem, een regenwaterriool of het oppervlaktewater rederlijkerwijs niet mogelijk is, dan mag lozen in het vuilwater alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Proefbronnering

Het gehalte onopgeloste stoffen is niet hoger is dan 300 mg/l. 

Bodemsanering

De gemeente geeft toestemming met een maatwerk. In dat maatwerk kunnen voorwaarden worden opgenomen over:

 • de samenstelling en hoeveelheid grondwater en het meten hiervan
 • te treffen maatregelen
 • de duur van de lozing
 • plaats van het lozingspunt

Ontwatering

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de duur van de lozing is niet langer dan 8 weken.
 • er wordt maximaal 5 m3/uur geloosd. 
 • het gehalte onopgeloste stoffen in een steekmonster is niet hoger dan 300 mg/l.
 • het geloosde debiet wordt gemeten.

De gemeente kan met een maatwerk de voorwaarden voor de tijdsduur en de hoeveelheid verhogen of verlagen.

In het regenwaterriool  lozen

bodemsanering en proefbronnering

Lozen in een regenwaterriool is toegestaan als:

 • er geen visuele verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt.
 • het naftaleengehalte in het grondwater niet hoger is dan 0,2 microgram per liter.
 • het PAK gehalte in het grondwater niet hoger is dan 1 microgram per liter.
 • van de stoffen in de tabel het gehalte in het grondwater niet hoger is dan de genoemde waarde.
 • bemonstering van het grondwater via een steekmonster op een doelmatige wijze kan plaatsvinden.
maximale gehalten bij lozen in regenwaterriool
Stoffengehalten microgram per liter
BETX 50
Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedruktals chloor  20
Aromatische organohalogeenverbindingen 20
Minerale olie 500
Cadmium 4
Kwik 1
Koper 11
Nikkel 41
Lood 53
Zink 120
Chroom 24
Onopgeloste stoffen 50 milligram per liter

Maatwerk

De gemeente kan met een maatwerk de gehalten die hierboven worden genoemd verlagen. De gehalten worden echter niet lager dan de waarden uit de tabel voor niet-aangewezen water. De gemeente kan dit maatwerk stellen bij een lozing van grondwater in een regenwaterriool dat uitkomt in een niet-aangewezen water. Een niet aangewezen water is het water dat niet voorkomt op de lijst met aangewezen water. De gemeente stelt dit maatwerk als dat voor de bescherming van de waterkwaliteit nodig is. 

Ontwatering

Lozen in een regenwaterriool is toegestaan als:

 • het gehalte onopgeloste stoffen in een steekmonster niet hoger is dan 50 mg/l.
 • het ijzergehalte in een steekmonster niet hoger is dan 5 mg/l.

De gemeente kan met een maatwerk:

 • hogere gehalten toestaan als de bovengenoemde gehalten niet met de beste beschikbare technieken worden bereikt. De waterkwaliteit mag niet negatief beinvloed worden.  
 • het ijzergehalte verlagen als dit voor de bescherming van de waterkwaliteit nodig is.

Melden van de lozing in de riolering

De melding voor lozen in de riolering wordt via het AIM of het omgevingsloket online automatisch doorgestuurd naar de gemeente, de omgevingsdienst of de provincie.