Jaaropgave grondwateronttrekking

Met dit formulier kunt u de jaaropgave grondwateronttrekking doen.

* velden zijn verplicht

Opgave grondwateronttrekking en infiltratie voor het kalenderjaar  
*) Voor elk kalenderjaar dient een apart formulier ingevuld en toegezonden te worden.

A. Gegevens inrichting

Het registratienummer van de vergunning treft u aan op de eerste pagina van de vergunning (V-nummer). Het registratienummer van een melding betreft het kenmerk van de acceptatiebrief.
Is de inrichting (grondwateronttrekking/ infiltratie) nog in gebruik?  
* pompen en filters verwijderd, bronnen afgedicht

B. Gegevens m.b.t. de hoeveelheid onttrokken en/of geïnfiltreerd water*

(werkelijke hoeveelheden in m3, indien geen water is onttrokken/geinfiltreerd 0 invullen)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

* Met geïnfiltreerd water wordt bedoeld: het middels een infiltratiebron brengen van water in de bodem met intentie het vervolgens te onttrekken. Dit betekent dat o.a. bij retourbemaling, bevloeiing, beregening geen sprake is van infiltratie.

C. Meetinstrumenten

D. Lozing van onttrokken grondwater

Het onttrokken grondwater is in het betreffende kalenderjaar geheel of voor een deel:  

Als u een e-mail adres invult, dan mailen wij u het ingevulde formulier.

Let op: De provincie kan de ingevulde gegevens gebruiken voor het vaststellen van grondwaterheffing. Als u bij de provincie apart aangifte moet doen, dan neemt de provincie contact op met u. Rijnland gebruikt de gegevens voor het vaststellen van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.