Afvalwater lozen in oppervlaktewater

Ook voor het lozen van afvalwater gelden regels. Een deel van de lozingen meldt u en soms moet u een watervergunning aanvragen. Dit gaat via het omgevingsloket.

Bepaal eerst welk besluit voor u geldt

Er zijn 4 besluiten waar regels in staan voor het lozen van afvalwater. De meeste lozingen vallen onder het Activiteitenbesluit of het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bepaal eerst welk besluit voor u geldt op de website van de helpdesk water.

Voorwaarden

Niet Melden

Deze lozingen hoeft u niet te melden, maar u moet wel voldoen aan bepaalde regels. 

Deze regels vindt u via http://www.wetten.nl/. Zoek op de naam van het besluit.

Besluit lozen buiten inrichtingen

 • algen en bacteriën verplaatsen naar een ander water
 • gewasbeschermingsmiddelen gebruik bij sport- en recreatieterreinen en bij spoorwegen
 • regenwater van een verhard terrein zonder bodembeschermende voorziening
 • regenwater uit een hemelwaterriool (openbaar en particulier)
 • regenwater uit een pompkelder van een tunnel
 • regenwater uit een verdiept weggedeelte
 • huishoudelijk afvalwater van treinen
 • huishoudelijk afvalwater van militaire oefeningen
 • huishoudelijk afvalwater van pleziervaart (wel verbod lozen toiletwater of bilgewater
 • individueel verstrooien van as
 • gebruikt oppervlaktewater waaraan geen stoffen zijn toegevoegd
 • reinigen van drinkwaterleidingen zonder toepassing van chemicaliën
 • scheiden van zand of grind vanaf een vaartuig
 • spoelwater van zeezand vanaf een varende boot

Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen

Besluit Bodemkwaliteit

Wel melden

Deze lozingen meldt u uiterlijk vier weken voor aanvang (tenzij anders vermeld) via het omgevingsloket.

Activiteitenbesluit

Besluit lozen buiten inrichtingen

 • afstromend regenwater van rijkswegen en provinciale wegen, bruggen en viaducten buiten de bebouwde kom. Meld minimaal 6 maanden van te voren. 
 • baggeren en uitgraven van water
 • stedelijk afvalwater
 • transportwater van zand via leidingen

Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen

Besluit Huishoudens

 • huishoudelijk afvalwater van particuliere huishoudens

Vergunningplicht

Vraag voor deze lozingen een watervergunning aan. 

Aanvragen van een watervergunning gaat via het omgevingsloket:

Vergunningplicht
Activiteit of lozingBijzonderheden
baggerdepots Alleen de lozing vanuit tijdelijke opslag van bagger dat later niet wordt gebruikt voor een nuttige toepassing.
bodemenergiesystemen Alleen de lozing bij aanleg en onderhoud. Download bodemenergiesystemen 
op- en overslag van niet-inerte goederen Alleen de lozing in een oppervlaktewater dat niet op de lijst met aangewezen oppervlaktewater staat.
waswater van wasplaatsen Wasplaats voor het wassen van de buitenkant van motorvoertuigen
warmtepompen Lozen van koude veroorzaakt door onttrekken van warmte aan oppervlaktewater.
regenwater De lozing van regenwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening.
Type C -bedrijven Alleen de lozing die niet via het Activiteitenbesluit is geregeld.

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Thema

Water