Subsidieregelingen

Samen werken aan een betere waterkwaliteit

Samen werken aan een betere waterkwaliteit

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren heeft Rijnland een subsidieregeling . Ook voor baggerkosten van een verontreinigde bagger is soms subsidie mogelijk.

Rijnland werkt niet alleen zelf aan het verbeteren van de waterkwaliteit, we helpen ook anderen om daar een bijdrage aan te leveren. Bijvoorbeeld met onze subsidieregelingen voor: 

Subsidie natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud. In de folder rechts op deze pagina leest u meer informatie.

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Dit bevordert de diversiteit aan planten- en diersoorten en vergroot de ecologische waterkwaliteit. Na aanleg van de oevers zullen deze ook op een natuurvriendelijke wijze moeten worden onderhouden.

Subsidieverordening

We subsidiëren 1 type natuurvriendelijke oever, zonder vooroeververdediging. Rechts op deze pagina vindt u de subsidieverordening en de bijbehorende toelichting en bijlagen. In de bijlagen van de verordening leest u meer over:

  • de minimale inrichtingseisen voor natuurvriendelijke oevers
  • type oevers met de maximale vergoeding per strekkende meter
  • de richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud

Subsidie aanvragen

Download het aanvraagformulier rechts op deze pagina. Door het invullen en ondertekenen van het formulier en het meesturen van de benodigde bijlagen verstrekt u ons de informatie die wij nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag voor subsidie.

Het besluit over uw subsidieaanvraag nemen wij binnen acht weken na de sluitingsdatum van de indieningstermijn. De sluitingsdatum is 1 mei 2016.

De subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • onderhoudsplan;
  • gespecificeerde begroting;
  • situatietekening en dwarsdoorsnede tekening voorzien van maatvoering (nieuwe oever ten opzichte van huidige oever). U kunt voorbeeldtekeningen rechts op de pagina downloaden.

Stuur de ondertekende subsidieaanvraag met alle bijlagen naar: Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u uw aanvraagformulier en bijbehorende documenten in te dienen voor 1 mei 2016.

Regels voor werken bij water of dijken

Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever moet u mogelijk aan regels voldoen. Lees meer op onze pagina Werken bij water of dijk.

Subsidie baggerkosten

Het verwijderen van verontreinigde bagger brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn vaak een drempel om de bagger te verwijderen. Om deze drempel te verlagen is de Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland (SBR) in het leven geroepen. Jaarlijks wordt het subsidieplafond voor het komende kalenderjaar vastgesteld door de Verenigde Vergadering. Voor het jaar 2016 bedraagt het subsidieplafond € 0,-. In 2016 zullen aanvragen voor subsidie in het kader van de SBR dan ook worden geweigerd.