Aanleg persleiding Aalsmeer-Rijsenhout

De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan een nieuwe inrichting van de behandeling van afvalwater in de regio rond Aalsmeer en Rijsenhout. De kleine verouderde zuiveringsinstallaties worden (op termijn) gesloten, en de zuivering van het afvalwater wordt gecentraliseerd op een beperkt aantal moderne installaties. Dit proces zal een aantal jaren in beslag nemen.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Aalsmeer en Rijsenhout worden beide gesloten en het afvalwater dat nu op deze installaties wordt gezuiverd zal naar awzi Zwaanshoek worden afgevoerd.

Wat gebeurt er op dit moment

In overleg met de gemeenten en grondeigenaren wordt het tracé van de persleiding bepaald. Een klein deel, langs de Bennebroekerweg, is reeds aangelegd in 2013 gezamenlijk met Liander (nr. 3 op de tekening). Het tracé tussen de HSL spoorlijn en de A4 (nr. 4) gaat dit jaar in uitvoering, naar verwachting voor de zomervakantie. Ook dit gedeelte wordt gezamenlijk met Liander uitgevoerd.

Het overige tracé persleiding en de rioolgemalen worden in één project uitgevoerd. Op de tekening zijn de deelprojecten benoemd.

Persleiding: (2) Parallelleiding, (5) tracé A4 tot Ringvaart en (7) boring Ringvaart en (8) het in gebruik nemen van de bestaande effluentleiding als persleiding.

Rioolgemalen: (1) nieuwbouw gemaal Zuidrand, (6) nieuwbouw gemaal Rijsenhout, (9) renovatie gemaal Blaauwstraat en (10) Machineweg.

Kaartje Aalsmeer/Rijsenhout

Wat merkt u er van

Voor de benodigde onderzoeken zult u af en toe mensen en voertuigen langs het geplande tracé zien. Naar verwachting zal een deel van het traject worden aangelegd in open ontgraving en een deel met ondergrondse boringen. De aannemer zal bij de werkzaamheden zoveel als mogelijk de overlast beperken.

Locatie gemaal Zuidrand

Planning

Begin 2016 wordt gewerkt aan de afronding van het ontwerp en vergunningprocedures. In de zomer 2016 wordt het project aanbesteed. Daarna volgt de uitvoering eind 2016 - 2017, waarvan de exacte planning mede afhankelijk is van omgevingsfactoren. Hier houden we u op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer 071- 306 3535 of via de mail KlantContactTeam@rijnland.net