Baggeren algemeen

De zorg voor goede doorstroming van water

De zorg voor goede doorstroming van water

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren. Met het baggeren hebben we een achterstand opgelopen. We werken hard om die weer weg te werken. In 2021 moeten alle wateren in ons gebied op de juiste diepte zijn

Daarom baggeren we

Door te baggeren kunnen we een goede doorstroming van het water garanderen. Dat voorkomt wateroverlast. Maar ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren. Vooral ondiepe vaarten en sloten knappen er vaak flink van op. Hier ontstaat meer ruimte voor de ontwikkeling van een gevarieerd ecosysteem.

Plan van aanpak

In de Legger oppervlaktewateren staat voor elk water in ons gebied hoe diep en hoe breed het moet zijn en wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van de bagger. In de Baggernota 2010 hebben we vastgelegd hoe we tussen 2010 en 2021 de baggerwerkzaamheden gaan uitvoeren om aan deze afspraken te voldoen. Er staat in welke baggerwerken voorrang hebben, wat het gaat kosten en hoe de financiering is geregeld. Ook wordt in de Baggernota beschreven wat we moeten doen met de vrijkomende baggerspecie.

De start van een baggerproject

Voordat er gebaggerd kan worden, wordt eerst een meetprogramma uitgevoerd waarbij gegevens worden verzameld over de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger, de directe omgeving, de ligging van kabels en leidingen, het voorkomen van beschermde planten en diersoorten, de mogelijke aanwezigheid van munitie, asbest of archeologisch materiaal.

De kwaliteit van de bagger

Bij een baggerproject is het noodzakelijk om een goed beeld van de kwaliteit van de bagger te hebben. Hierdoor wordt duidelijk wat voor mogelijkheden er zijn voor de bestemming van de baggerspecie. Daarom worden van elke te baggeren watergang monsters genomen. In een laboratorium worden de fysische en chemische eigenschappen van de bagger bepaald. Hiermee krijgen we inzicht of de bagger vervuild is met zware metalen, minerale oliën of teerhoudende delen (PAK's). Archiefonderzoek en onderzoek naar lokaal historisch gebruik geven ook aanwijzingen over mogelijke vervuilingsbronnen, zodat aanvullend waterbodemonderzoek kan worden uitgevoerd. Meer informatie? Klik rechts op deze pagina op de downloads Verwerking van bagger, Is baggeren een probleem en Kwaliteit van de bagger.

Dit doen we met de bagger

Het merendeel van de bagger die we verwijderen is schoon genoeg om er iets nuttig mee kunnen doen. Deze bagger wordt in de meeste gevallen verspreid op de aan de watergang grenzende percelen of bijvoorbeeld gebruikt voor kadeverbetering of bij de bouw van wegen, spoorwegen of geluidswallen. In sommige gevallen treffen we vervuilde bagger aan. Deze wordt afgevoerd naar een speciale verwerkingslocatie. Bovendien wordt in dat geval alle aanwezige bagger weggehaald, ook als het water daarmee dieper wordt dan nodig. Zo dragen we bij aan een beter milieu.

Baggeren doen we niet alleen

Om te kunnen baggeren, moet een watergang goed bereikbaar zijn. Als u aan het water woont of land bezit dat aan het water ligt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat Rijnland zijn baggerwerkzaamheden goed kan uitvoeren. Zo moet u overhangende takken weghalen en steigers en palen uit het water verwijderen. Ook door u aangebrachte beschoeiingen moeten in goede staat van onderhoud zijn. Dit om te voorkomen dat een beschoeiing onderuitzakt na of tijdens de baggerwerkzaamheden. In sommige gevallen (als het niet anders kan) moeten woonboten tijdelijk verplaatst worden.

Bent u misschien zelf verantwoordelijk voor het baggeren?

In veel gevallen is Rijnland niet verantwoordelijk voor de het verwijderen van de bagger in een bepaald water, maar is de verantwoordelijke degene die aan dat water woont of land heeft aan dat water. Woont u aan het water of heeft u land aan het water en wilt u weten wie verantwoordelijk is voor het baggeronderhoud? Neemt u hierover dan contact op met Rijnland of kijk in de Legger oppervlaktewateren.

Subsidieverordening baggerkosten Rijnland

Ten opzichte van het verwijderen van relatief schone bagger brengt het verwijderen van verontreinigde bagger veelal extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn voor inwoners, gemeenten en andere instanties vaak een drempel om vervuilde bagger te verwijderen. Om deze drempel te verlagen is in 1999 de Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland (SBR) in het leven geroepen. Deze extra kosten betreffen met name kosten voor de afvoer en de afzet van de baggerspecie. De subsidie richt zich daarom op een bijdrage in deze kosten. In de huidige SBR (Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland 2012)  is opgenomen dat de door de subsidieaanvrager aan derden betaalde kosten voor het transport en het afzetten van verontreinigde baggerspecie tot een maximum van 60% in aanmerking komen voor subsidie.

Baggeren bij mij in de buurt?

Op deze kaart kunt u per watergang zien of deze al gebaggerd is of wanneer er gebaggerd gaat worden. Ook kunt u er zien hoeveel bagger zich in de watergang bevindt, hoe de kwaliteit daarvan is en wat er na het baggeren met de bagger gaat gebeuren.