Overig

In de afgelopen periode zijn weer aanvullende onderzoeken uitgevoerd. In de voorgaande jaren is dat ook reeds gebeurd. Is de informatie die Rijnland nu presenteert volledig en definitief?      

In 2013 zijn er diverse ontwikkelingen geweest waardoor een nieuwe aanpak van het dijkversterkingsproject nodig was. Voorheen werden bepaalde belastings- en veiligheidsfactoren bij elkaar opgeteld. Nu wordt beter gekeken welke factor op welk moment speelt.  
Rijnland heeft het huidige project opgepakt met hulp van deskundigen van onder andere Provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk (HWBP), en werkt op basis van de laatste inzichten over waterstanden en dijkverbeteringen. We gaan dus uit van de meest actuele kennis op het gebied van nieuwe normering en ontwerpmethodieken. Er wordt veel onderzoek  gedaan naar dijken in Nederland. Hier kunnen dus altijd nieuwe inzichten uit volgen die mee worden genomen in het project.  

Is de gemeente Gouda ook betrokken?          

De gemeente Gouda is bij de planontwikkeling betrokken. In het projectteam zitten vertegenwoordigers van de gemeente. Er is ook een stuurgroep waar de gemeente in is vertegenwoordigd. Het hoogheemraadschap neemt hierin samen met gemeente en provincie besluiten.  

De gemeente heeft ook plannen, bijvoorbeeld voor het historisch stadsfront. Wordt daar rekening mee gehouden?      

Er wordt gekeken of plannen tegelijkertijd door de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Is dat niet het geval, dan wordt het in ieder geval niet onmogelijk gemaakt om ze later, als de dijkverbetering al gereed is, alsnog uit te voeren.  

Hoe is er in de plannen rekening gehouden met de getijdenwerking van de Hollandse IJssel?      

Hiervoor wordt gerekend met waterstanddatabases. De dijk wordt ontworpen op de hoogste waterstand, gebaseerd op de waterstandstatistieken uit het verleden en toekomstige klimaatscenario’s (2050 en 2100).  

Ik woon aan de overkant van de Goejanverwelledijk. Wordt daar ook iets gedaan aan dijkversterking/hoogwaterpreventie?      

Dit is gebied van een ander waterschap: hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.  

Is Rijnland ook verantwoordelijk voor de sluizen? Zo ja, worden die ook aangepakt?      

Rijnland is verantwoordelijk voor het boezemgemaal, de keersluis ervoor en voor de “hoogwaterdeuren” vóór de Mallegatsluis. Deze twee ‘sluiscomplexen’ dienen ook verbeterd te worden. Dit is het tweede traject van het project, en zal aansluitend aan de dijkverbeteringsplannen worden opgepakt. Voor meer informatie kijkt u op de pagina Wat gebeurt waar.      

Wat kost een dergelijk project?      

Er is nu een begroting van ca. 40 miljoen. Dit is de dijkverbetering inclusief de verbetering van de “Kunstwerken” (de keersluizen).

Wat is momenteel het gevaar totdat de plannen werkelijk zijn uitgevoerd, zal het gebied bij mijn huis snel overstromen?

De afdeling Beheer van Rijnland houdt de staat van de dijk en het waterpeil nauwlettend in de gaten. Bij eventuele lokale verzakking van de dijk nemen we maatregelen voor de korte termijn. Bij een hoge waterstand wordt de dijk extra vaak geïnspecteerd. 

Ondervinden we hinder en hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden die plaatsvinden geven  overlast. Op de Goejanverwelledijk, Nieuwe Veerstal en Sportlaan zullen wegafsluitingen plaatsvinden om aan de dijk te kunnen werken. Bij de Schielandse Hogezeedijk bij het Weidebloemkwartier zal met vrachtauto’s grond worden aangevoerd en verwerkt. Vermoedelijk is daar geen wegafsluiting nodig. Op het hele traject is werkverkeer aanwezig. De exacte hinder is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. Rijnland zal u tijdig informeren over werkzaamheden. Momenteel is Stedin op de dijk bezig met het verleggen van kabels. U vindt op de website van de gemeente Gouda de actuele verkeershinder.