Uitvoering

Waarom neemt het project zoveel tijd in beslag?

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert een zorgvuldig planproces, waarin alle relevante partijen gehoord worden. Er zijn klankbordgroep-  en informatiebijeenkomsten gehouden in de wijken en er is een inspraakprocedure gevolgd. In de planontwikkelingsfase hebben we de verschillende mogelijkheden voor dijkverbetering onderzocht. We hebben daarbij gekeken naar de technische toepasbaarheid  de inpasbaarheid in de omgeving, naar landschappelijke en historische aspecten en naar financiële consequenties. Dat kost allemaal tijd. Dat kost allemaal tijd. Bekijk hier onze planning .

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De uitvoering zal eind 2016/begin 2017 starten. De geschatte doorlooptijd van de dijkverbetering is tussen een half jaar en een jaar. Bekijk hier onze planning .

Ga ik iets merken van de dijkverbetering?

De impact van de dijkverbetering in de wijk is minimaal. Op Sluiseiland zal de inrichting iets veranderen, bij de Schielandse Hoge Zeedijk zal binnendijks versterking worden aangebracht en bij de Goejanverwelledijk zal een ophoging ( + 20 cm) plaatsvinden en het talud minder steil worden gemaakt.

Ondervinden we hinder en hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?

We hebben met de belangrijkste partijen om tafel gezeten om na te denken over verkeershinder, omdat we dit zo goed mogelijk willen afstemmen met de omgeving.
De werkzaamheden die plaatsvinden geven helaas overlast. Op de Goejanverwelledijk, Nieuwe Veerstal en Sportlaan zullen wegafsluitingen plaatsvinden om aan de dijk te kunnen werken. Bij de Schielandse Hogezeedijk bij het Weidebloemkwartier zal met vrachtauto’s grond worden aangevoerd en verwerkt. Vermoedelijk is daar geen wegafsluiting nodig. Op het hele traject is werkverkeer aanwezig. Mogelijk vinden er ook werkzaamheden plaats vanaf het water. Dat is afhankelijk van de werkwijze van de aannemer die nog geselecteerd moet worden. Rijnland informeert u tijdig over de werkzaamheden.