Groot onderhoud aan keringen

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

Keringen hebben periodiek onderhoud nodig vanwege bodemdaling, zettingen en schade die optreedt in de loop van de tijd. Uit hoogtemetingen en reguliere dijkinspecties is gebleken dat keringen plaatselijk te laag zijn en daarmee moeten worden opgehoogd om de veiligheid van de polder voor overstroming te waarborgen.

Deze keringen worden opgepakt binnen het groot onderhoud. Ook worden stortsteenoevers hersteld en worden beschoeiingen die onderdeel uitmaken van de kering waar nodig vervangen. Jaarlijks hersteld Rijnland ca. 10 km dijk in oorspronkelijke staat door groot onderhoud.

De hoogte waar dijken aan moeten voldoen staat vastgelegd in de legger van Rijnland. De legger is een juridisch kader, zodoende zijn er geen procedures nodig voor het onderhouden van de dijk. Vanwege zettingen en veiligheid voor de toekomst houdt Rijnland rekening met een overhoogte van dijken. Zodoende kan de dijk in de toekomst zakken zonder dat dit problemen oplevert voor overstroming. Een dijk zakt in het beheer gebied van Rijnland ca. 1-2cm per jaar vanwege bodemdaling door inklinking van het veenpakket.  Gemiddeld is een dijk na ophoging 10 tot 20 jaar op hoogte. Na deze periode is onderhoud weer nodig. Om veilige dijken te waarborgen is periodiek onderhoud noodzakelijk. Een veilige dijk is dus nooit af. Binnen het beheer gebied van Rijnland ligt ca. 90% onder zeeniveau. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert daartoe ca. 1.300 km aan waterkering waarvan 900 km in een zettingsgevoelig gebied ligt.

Onderhoud voor 2015

Op de kaart die u rechts in beeld kunt downloaden staan de kadestrekkingen weergegeven die voor 2015 in de onderhoudsplanning staan opgenomen. Hoogheemraadschap van Rijnland stemt de werkzaamheden af met de omgeving, zoals perceel eigenaren, aanwonenden en andere partijen die directe belangen hebben bij de kering. Ook wordt er rekening gehouden met de natuur, hiertoe werkt Rijnland volgens een werkprotocol voor de flora en fauna.

Molenviergang   

Figuur 1: De boezemkering van de molenviergang te Aarlanderveen is aan onderhoud toe, de kering is te laag en deels onvoldoende stabiel voor de toekomst. De molenviergang is uniek in de wereld omdat deze nog volledig functioneert en de molenviergang de polder nog altijd bemaalt.

Calamiteiten en schade

Naast periodiek onderhoud is er soms ook urgent onderhoud nodig. Een dijk kan scheuren door zettingen of droogte, of er kan een lekkage ontstaan die weer snel moet worden gedicht. Een flinke storm kan ook schade veroorzaken aan onze dijken die vervolgens zo snel mogelijk moet worden hersteld. Ook dit wordt met groot onderhoud hersteld. Rijnland heeft hiervoor onder andere een raamcontract met aannemers.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het onderhoud aan keringen? U kunt dan contact opnemen met het .

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de servicelijn die onze wachtdienstmedewerker(s) oproept. Rijnland staat 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat voor veilige dijken in een gebied waar 1,3 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.