Algemene informatie

Bescherming tegen de Hollandsche IJssel

Rijnland werkt aan droge voeten in haar beheergebied. Met de dijkverbetering van de IJsseldijk speelt Rijnland in op het veranderende klimaat, voldoet aan de huidige landelijke veiligheidsnormen en beschermt het achterliggend gebied daarmee ook in de toekomst tegen wateroverlast.

Bescherming tegen de Hollandsche IJssel

De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Op dit moment voldoet de kering niet aan de vereiste veiligheidsnorm.  Dat betekent dat bij een te hoge waterstand een deel van de stad niet beschermd is tegen het water. Veiligheid is Rijnlands belangrijkste uitgangspunt en daarom wordt in Gouda de dijk bij Sluiseiland,  de Schielandse Hogezeedijk en de Goejanverwelledijk de komende jaren aangepakt. Bij het maken van ontwerpen voor de dijkverbetering wordt uiteraard ook rekening gehouden met inpassing in het landschap, mogelijke archeologische vondsten en cultuurhistorische waarden.

Locatie

Het gedeelte van de IJsseldijk dat afgekeurd is, loopt van de Julianasluis tot aan de Waaiersluis, langs de bebouwde kom van Gouda. Hier varieert de waterstand ten gevolge van getijdenwerking.

Hier varieert de waterstand ten gevolge van getijdenwerking, zoals hieronder op de film te zien is. Rijkswaterstaat monitort deze waterstanden, waaronder op de projectlocatie, in de Hollandse IJssel.

Als eerste worden de meest urgente delen van de dijk opgepakt, het traject Dijkversterking. Het tweede traject, aanpassen sluizen, volgt daarna. De overige deelgebieden vormen het laatste traject. Deze worden op een nader te bepalen moment opgepakt.

Verdeling spoor 1 - 2

Traject

Welke gebieden vallen onder het traject?

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Dijkversterking
(Groene cirkels)

Sluiseiland; De Schielandse Hogezeedijk en de Goejanverwelledijk

2017-2018

Aanpassen sluizen
(rode cirkels)

De Keersluis bij het boezemgemaal en de Mallegatsluis

2020-2021

Overige deelgebieden 

Het   Bedrijventerrein Schielandse Hogezeedijk en de kade binnenstad (Nieuwe Veerstal).

De verwachting is dat er geen of zeer beperkte werkzaamheden plaatsvinden. De  uitvoering is 2023 en verder.

 

Urgentie

Niet alleen het gebied rondom de dijk, maar ook het achterland zal de gevolgen van een dijkdoorbraak merken. De verschillende wateren en polders van Rijnland zijn namelijk met de IJssel verbonden door middel van het boezemstelsel. Bij een overstroming van de IJsseldijk zullen dus ook deze wateren overstromen. Op het filmpje hieronder is te zien wat er gebeurt bij een dijkdoorbraak, en welke gebieden zullen overstromen, uitgedrukt in tijd en waterstand. Het filmpje toont een overstromingsscenario van Schielands Hoge Zeedijk.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit project wordt deels gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is een gemeenschappelijk programma van Rijkswaterstaat en de waterschappen en maakt deel uit van het Deltaprogramma. Het HWBP heeft als doel om waterkeringen (dijken, sluizen, stuwen en gemalen) aan te pakken en te versterken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. In totaal wordt ruim 730 kilometer dijk en 250 waterkerende kunstwerken, zoals sluizen, stuwen en gemalen, aangepakt in heel Nederland. Vanaf 2014 zijn er 30 projecten in Nederland gestart, waaronder  de urgente delen in Gouda. Hier komen in de periode tot en met 2028 meer projecten bij.