Inspraak

De voorbereiding van het project heeft een aantal documenten opgeleverd, in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda. Ten eerste het projectplan, waarin het ontwerp voor dijkverbetering en de ruimtelijke inpassing worden toegelicht. Daarnaast is een MER (Milieu Effect Rapportage) uitgebracht, waarin de milieueffecten van de verschillende alternatieven zijn onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Ook is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze documenten liggen voor de tweede maal ter inzage van 25 augustus 2016 t/m 5 oktober 2016. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Raad Van State door belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze tijdens de eerdere inzageperiode niet in de gelegenheid waren om bezwaar te maken. U kunt de inzagedocumenten en de verslagen van de vorige informatiebijeenkomsten op deze pagina downloaden.

Inloopavond maandag 29 februari

Op de inloopavond kon iedereen  de ontwerpen bekijken, waren de inzagestukken (MER, projectplan en omgevingsvergunning) beschikbaar en was er gelegenheid tot vragen stellen. Er was een ruime opkomst en de leden van het projectteam hebben veel bewoners te woord kunnen staan.

Besluiten

Goedkeuringsbesluit Gedeputeerde Staten

Besluit Verenigde Vergadering Rijnland

Verklaring van geen bedenkingen

Ontwerp Projectplan VIJG incl. bijlagen

Definitief Projectplan VIJG 1 juni 2016

Bijlage 5 Kaart deelgebied F met zones constructieve oplossingen

Bijlage 6A - eigendomssituatie- deelgebied A

Bijlage 6B - eigendomssituatie- deelgebied C

Bijlage 6C - eigendomssituatie- deelgebied F

Bijlage 7- Afwegingsnotitie VKA

Bijlage 8 Toetsingsadvies MER

Esthetisch ontwerp

Rapport toelichting esthetisch ontwerp

20160105 EO deelgebied F - 1 van 5

20160105 EO deelgebied F - 2 van 5

20160105 EO deelgebied F - 3 van 5

20160105 EO deelgebied F - 4 van 5

20160105 EO deelgebied F - 5 van 5

20160106 EO deelgebied C

Technisch ontwerp (referentie ontwerp; kaarten + rapport)

AC Bijlage 1

AC Bijlage 2

Ontwerprapport AC

Ontwerptekening Deelgebied A

Ontwerptekening Deelgebied C

Milieu Effect Rapportage

MER Verbetering IJsseldijk Gouda

bijlage 2 - rapport uitgangspunten

Bijlage 3 A dijkprofielen Gouda_variant A1

Bijlage 3 B dijkprofielen Gouda_variant A2

Bijlage 3 C dijkprofielen Gouda_variant A3A

Bijlage 3 D dijkprofielen Gouda_variant A3B

Bijlage 3 E dijkprofielen Gouda_variant C1

Bijlage 3 F dijkprofielen  Gouda_variant C2

Bijlage 3 G dijkprofielen Gouda_variant C3

Bijlage 3 H dijkprofielen Gouda_variant C4

Bijlage 3 I dijkprofielen Gouda_variant F1

Bijlage 3 J dijkprofielen Gouda_variant F2

Bijlage 3 K dijkprofielen Gouda_variant F4

Bijlage 3 L dijkprofielen Gouda_variant F4

Bijlage 4 A Rapport Historisch bodemonderzoek Goejanverwelle Gouda

Bijlage 4 B Rapport_Indicatief_bodemonderzoek_Oude_Hollandse_IJsseldijk_Gouda[1]

Bijlage 5 A Archeologisch onderzoek dijkverbetering IJsseldijken te Gouda

Bijlage 5 B archeologisch veldonderzoek IJsseldijk Gouda

Bijlage 5 C archeologisch onderzoek veldonderzoek RAAP plangebied Goudse Hout

Bijlage 5 D Archeologisch onderzoek Vuilebrassluis okt2015

Bijlage 6 Cultuurhistorische Analyse IJsseldijk te Gouda Bureauonderzoek

Bijlage 7 A IJsseldijk_NotitieEHS_20131204_compleet

Bijlage 7 B Natuurtoets_IJsseldijk2012_20130311

Bijlage 7 C Opzet inventarisatie Natuuronderzoek  tbv WG overleg 20110502

Bijlage 7 D Quick-scan natuur Goejanverwelledijk

Bijlage 7 E  - Advies natuurwaarden IJsseldijk Gouda

Bijlage 8 - NGE Bodembelastingkaart versie nov 2012

Bijlage 9A Globale trillingsanalyse

Bijlage 9 B - trilling Overzicht_NWO

Bijlage 10 Startnotitie verbetering IJsseldijk def

Bijlage 11 Richtlijnen MER

bijlage 12 Toetsingsresultaten Veiligheidsanalyse IJsseldijk_D02_P14-012-02_excl bijlagen

Bijlage 14 Kaartenoverzicht

Bijlage 15 Afwegingsnotitie VKA

Omgevingsvergunning

Memo toelichting op aanvraag

Omgevingsvergunning