Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda


Dijkversterking

Rijnland heeft in de verkenningsfase van het project technische onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan is eind 2014, met input van diverse partijen, de beste dijkversterkingsmethode bepaald en vastgesteld. In 2015 is in de planuitwerkingsfase de gekozen methode verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp heeft ter inzage gelegen van 10 februari tot 23 maart 2016 in de vorm van het ontwerp-projectplan. In september ligt het definitieve projectplan ter inzage. Voor meer informatie hierover gaat u naar de pagina 'Waar kan ik terecht met mijn inbreng'. In het najaar wordt het werk gegund aan een aannemer. De uitvoering start in december 2016 met het verleggen van kabels en leidingen op de Goejanverwelledijk.

Mijlpaal

Periode  

Inspraakperiode   projectplan, Milieu Effect Rapportage en omgevingsvergunning

Heeft plaatsgevonden van 10 februari t/m 23 maart 2016

 Inloopavond

 Heeft plaatsgevonden van 29 februari 2016

Goedkeuring projectplan door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

juli 2016

Bezwaarperiode definitief projectplan

Eind augustus – begin oktober 2016

Gunning aanbesteding werkzaamheden

november 2016

Start   uitvoering

december 2016

 Werk gereed

 2018

Aanpassing sluizen

Over de sluizen (keersluis en Mallegatsluis) is weinig bekend. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen. De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende varianten uitwerken. Daar komt een voorkeursvariant uit, waar vervolgens het ontwerp en de uitvoering op gebaseerd worden.

Naar verwachting worden de sluizen in 2018 worden opgepakt. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.