Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda


Dijkversterking

Na een uitgebreide onderzoeksperiode en uitwerken van de plannen, ligt er een ontwerp voor de dijkversterking. Het bijbehorende projectplan en omgevingsvergunning hebben van 25 augustus tot 6 oktober 2016  ter inzage gelegen.Voor meer informatie hierover gaat u naar de pagina 'Waar kan ik terecht met mijn inbreng'. In het najaar wordt het werk gegund aan een aannemer. De uitvoering start in januari 2017 met het verleggen van kabels en leidingen.

Mijlpaal

Periode  

Inspraakperiode   projectplan, Milieu Effect Rapportage en omgevingsvergunning

Heeft plaatsgevonden van 10 februari t/m 23 maart 2016

Goedkeuring projectplan door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

Goedgekeurd in juli 2016

Bezwaarperiode definitief projectplan

Plaatsgevonden van 25 augustus – 6 oktober 2016

Gunning aanbesteding werkzaamheden

november 2016

Start   uitvoering

december 2016

Aanpassing sluizen

Over de sluizen (keersluis en Mallegatsluis) is weinig bekend. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen. De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende varianten uitwerken. Daar komt een voorkeursvariant uit, waar vervolgens het ontwerp en de uitvoering op gebaseerd worden.

Naar verwachting worden de sluizen in 2018 worden opgepakt. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.