Wat gebeurt waar?

Wat gebeurt waar?

Verbetering IJsseldijk Gouda

Het project bestaat uit twee delen: dijkversterking en het aanpassen van de sluizen. Als eerste wordt de dijkversterking opgepakt, later volgt het aanpassen van de sluizen. Hieronder vindt u een overzicht van de deelgebieden waarin wordt gewerkt. In de planning kunt u zien wanneer welk traject wordt aangepakt.

Dijkversterking

Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen. Om een gebied achter de dijk te beschermen tegen wateroverlast moet een dijk voldoende hoog en stabiel zijn. Een aantal kilometer dijk aan de zuidrand van de stad voldoet niet aan de landelijke norm. Deze zullen daarom worden aangepakt, met een constructie of grondaanvulling ter versteviging. Er zijn verschillende manieren om een dijk te verstevigen. De toegepaste methode hangt af van de druk die het water op de dijk uitoefent, het overstromingsrisico, het budget, de effecten op het milieu en de beschikbare ruimte.

Hieronder vindt u een aantal animatiefilmpjes van de toekomstige situatie na dijkverbetering.

1. Schielandse hogezeedijk

2.Goejanverwelledijk – hoog water

3.Getijde bij sluiswachtershuisje

4. Getijde bij de brug

Aanpassen sluizen

In Gouda zijn twee sluizen die een waterkerende functie hebben (ook wel primaire waterkering genoemd) en beschermen het land erachter tegen hoge waterstanden op de Hollandsche IJssel: de Keersluis bij het boezemgemaal en de Mallegatsluis. Deze sluizen zijn momenteel wel werkzaam, maar bieden onvoldoende bescherming tegen hoog water. Beide sluizen hebben beide een monumentale status. Het verbeteren van deze kunstwerken vraagt mede om deze reden een zeer gedegen onderbouwing. Daarom zal uitgebreid onderzoek worden gedaan naar het veiligheidstekort van de bestaande situatie.

Overzicht spoor 1