Oukoop in Bodegraven, Reeuwijk

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van polder Oukoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

Polder Oukoop ligt in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, tussen de Reeuwijkse plassen en de Enkele Wiericke. De dijk die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de Enkele Wiericke en loopt van de A12 tot aan Hoge Brug. 

Wat gaat we doen?

Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, onderzoeken we eerst de huidige situatie. We bekijken de samenstelling van de bodem, voeren hoogtemetingen uit en brengen objecten op de dijk in kaart. Aan de hand van de resultaten bepalen we hoe we de dijken gaan verbeteren. Soms moeten we een dijk bijvoorbeeld verhogen en versterken, soms moeten we een dijk alleen verbreden. Na vaststelling van de werkzaamheden, heeft afstemming plaatsgevonden met de eigenaren en gebruikers over de werkwijze en het tijdstip.

Waar werken we en wanneer?

In 2016 zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding van de werkzaamheden. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de perceeleigenaren en hebben we het ontwerp opgesteld.  Rijnland is voornemens om in het najaar van 2017 te beginnen met de uitvoering van de dijkversterking. Voorafgaand aan de uitvoering nemen wij contact op met aanwonenden en eigenaren.

Gereed: 2018

2016 – Onderzoeksfase

  • flora en fauna onderzoek Flora en Fauna Wet (2016) / Wet Natuurbescherming (2017)
  • flora en fauna onderzoek N2000
  • bodemonderzoek en hoogtemeting
  • NGE onderzoek
  • objecten in kaart brengen

2017 - Planfase

  • ontwerpen maken
  • in gesprek met perceeleigenaren

4e kwartaal 2017 - Uitvoeringsfase

Traject dijkverbetering Oukoop
Figuur: projectgebied polder Oukoop

Wat betekent de dijkverbetering voor u?

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat we toegang nodig hebben tot uw perceel. Ook moet het werkgebied op de dijk uiteindelijk vrijgemaakt worden van zogenoemde objecten, zoals beplanting, verhardingen en bebouwing. Als dit voor u van toepassing is, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.  Ook in de toekomst houden we u dan op de hoogte van iedere stap die we gaan zetten.

Wat voor effect hebben de maatregelen op de natuur?

Bij het verbeteren van de dijken houden we rekening met de natuur. Omdat in het werkgebied mogelijk beschermde planten en dieren aanwezig zijn, voeren we voorafgaand aan de werkzaamheden een flora en fauna onderzoek uit. Dit houdt in dat we kijken of deze beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld de ringslang, vleermuis of rugstreeppad, daadwerkelijk in of om de Enkele Wiericke voorkomen. Wanneer we beschermde planten en dieren aantreffen, nemen we maatregelen om deze bijzondere natuur in stand te houden.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering in polder Oukoop? Dan kunt u terecht bij het .