Vriesekoopsche polder

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu, ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van de Vriesekoopsche polder en langs de Drecht zijn onderzocht. Een deel ervan voldoet niet aan de norm en moeten dus worden verbeterd.

Ligging

De Vriesekoopsche polder ligt aan de zuidzijde van de Westeinderplassen, tussen de dorpen Leimuiden, Kudelstaart en Bilderdam. Langs de zuidkant wordt de polder begrensd door de Drecht. In de Noordeind- en Geerpolder moet ook een aantal kades verbeterd worden. Deze liggen onder de Drecht, ten zuidoosten van Bilderdam.

Overzichtskaart vriesekoops

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De uitvoering zal tot er met 2017 duren.

Zorgvuldige uitvoering

We houden rekening met het Rijnlandse Flora- en Faunaprotocol. Dat betekent dat we buiten de voortplantingsperioden van waardevolle planten en dieren werken en zo min mogelijk verstoring veroorzaken.

Trajecten

We werken in de Vriesekoopschepolder aan 2 trajecten.

Kadeverbetering Vriesekoopsche polder

Het ontwerp voor de boezemkaden langs de Drecht bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van een tuimelkade met een kruinbreedte van 1,50 meter naast de weg en een versterking van het binnentalud. Waar weinig ruimte voor een tuimelkade is komt tevens een beschoeiing.

Het ontwerp voor de boezemkaden langs de Westeinderplassen bestaat uit het aanbrengen van een tuimelkade met een kruinbreedte van 1,50 meter naast de weg. Hier wordt ook een steenbestorting op het buitentalud aangebracht.

In de woonkern Leimuiden worden de polderkaden verbeterd. Voor de groene gedeeltes betekent dit een kruinverhoging en een versteviging van het binnentalud. Op de overige gedeeltes wordt de kruin verhoogd en beschoeiingen aangebracht of vervangen.

Kadeverbetering Noordeind- en Geerpolder

Het ontwerp voor de kades van de Noordeind- en Geerpolder langs de Drecht bestaat uit het aanbrengen van een beschoeiing in het buitentalud, een verhoging van de kruin en een versterking van het binnentalud.

Vragen?

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Vriesekoopsche polder? U kunt dan contact opnemen met het .

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.