Zaanse Rietveld langs de Otwegwetering

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van het Zaanse Rietveld zijn onderzocht. Op een of meerdere plaatsen voldoen de kades niet aan de norm voor toekomstige veiligheid en moeten ze verbeterd worden.

Ligging

Het kadeverbeteringsproject polder Zaanse Rietveld is onderdeel van het programma Regionale Keringen. De polder ligt langs de Gouwe en de Otwegwetering in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop.

 Overzichtskaart zaanserietv

Trajecten

Kadeverbetering langs de Gouwe

Langs de Gouwe voldoet op bijna alle strekkingen de binnenwaartse stabiliteit niet. Daarnaast is de kade op een aantal plekken net niet hoog genoeg. Om de kade weer te laten voldoen aan de eisen, wordt het binnentalud verflauwd door extra grond aan te brengen. In het noordelijk deel wordt hiervoor de teensloot een stukje verlegd. Op de plekken waar de kade net niet hoog genoeg is, wordt een extra laag grond aangebracht. De werkzaamheden worden in samenwerking met de Provincie Zuid Holland voorbereid en uitgevoerd. Lees meer over dit project op de pagina Zaanse
Rietveld langs de Gouwe
.

Kadeverbetering op de Otweg

De kade op de Otweg is op bijna het hele traject niet hoog genoeg. Daarnaast is de stabiliteit van het binnentalud ook op het overgrote deel onvoldoende.

De eerdere plannen die er lagen voor de kadeverbetering gingen uit van een versterking van de kade aan de binnenwaartse zijde. Voor deze methode is ook een projectplan voor de Waterwet gemaakt. Aan het eind van het voorjaar van 2015 is het ontwerp en de technische haalbaarheid van de uitvoering opnieuw kritisch bekeken. Geconcludeerd is dat de gekozen methode (versterking aan de binnenwaartse zijde) alsnog niet de beste oplossing is. Het plan is nu aan de buitenzijde een vervangende waterkering te gaan maken. Dit is een stalen damwand die voor de huidige constructie wordt geplaatst. Er zijn en worden onderzoeken uitgevoerd om nadere gegevens te genereren. Een nieuw plan betekent ook een nieuw projectplan. Het oude projectplan wordt daarom ingetrokken en er wordt een nieuw projectplan opgesteld. Het vernieuwde projectplan zal in het tweede kwartaal van 2016 ter inzage worden gelegd.

Startmoment

Op dinsdag 14 februari 2017 gaf Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland in de Otwegwetering het startsein voor de uitvoering van het project (lees ook het nieuwsbericht). De arkvereniging is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. Zij hebben meegedacht over mogelijke oplossingen. Ook hebben zij de leden van de vereniging geïnformeerd en meegenomen in het traject. Dit heeft geleid tot de individuele afspraken die zijn gemaakt met elke woonbootbewoner.

Ard de Lange, vertegenwoordiger arkvereniging: “Uiteraard zit niemand te wachten op het verslepen van je huis en het aanpassen van tuin en vlonders, maar de manier waarop Rijnland - met Gert Hartog als aanspreekpunt - met onze situatie en onze wensen omgaat, is erg verfrissend. We hebben het gevoel dat we gehoord worden en dat er met respect naar onze situatie gekeken wordt, waardoor er voor beide partijen een veel prettiger resultaat en werkomgeving zal ontstaan.”

Bekijk de film:

Planning

Bij een nieuw projectplan hoort weer een procedure. Daarnaast volgt er een uitwerking van het nieuwe ontwerp. Vervolgens wordt dit nieuwe ontwerp ter toetsing neergelegd en moeten er aanvullende onderzoeken worden verricht. Op het moment dat het nieuwe ontwerp goed is bevonden, zal een bestek worden gemaakt. Vervolgens wordt dit bestek op de markt gezet.

Vragen?

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Zaanse Rietveld? U kunt dan contact opnemen met het Klant Contact Team, .

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.