Gemalen

Vier boezemgemalen en driehonderd poldergemalen

Met gemalen zorgen we ervoor dat het water in ons gebied op peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders (de lager gelegen delen in ons gebied) uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen, waarvan het water op peil wordt gehouden door grote boezemgemalen). Van daaruit wordt het water afgevoerd. In het noorden van Rijnland, bij Spaarndam en Halfweg wordt het water afgevoerd naar het Noordzeekanaal, bij Gouda naar de Hollandsche IJssel en in Katwijk naar de Noordzee. Wanneer er een watertekort dreigt te ontstaan, kan
Rijnland bij Gouda water binnenlaten dat via de inlaten in de polders verder
ons gebied in wordt gebracht.

Renovatie

Als gevolg van slijtage en veroudering moet het elektronische en mechanische gedeelte van gemalen gemiddeld eens in de vijftien jaar vervangen worden. En na veertig tot vijftig jaar is het héle gemaal aan vervanging toe. Met het grote aantal gemalen dat we hebben, betekent dat dus dat we altijd wel een aantal gemalen aan het renoveren zijn. Op dit moment zijn dat onder andere:

 • Boezemgemaal Gouda
 • Poldergemalen Floris Versterlaan en Merenwijk te Leiden

  Poldergemaal Floris Versterlaan en Merenwijk zijn in 2016 overgenomen van de gemeente Leiden.

  De renovatie van poldergemaal Merenwijk is eind vorig jaar afgerond. In het voorjaar van 2017 zal een deel van het fietspad aan het Havikspad opnieuw geasfalteerd worden.

  De renovatie van poldergemaal Floris Versterlaan is naar verwachting eind april 2017 afgerond. Vanwege een tegenvaller in de fundatie van de pompput van het poldergemaal vindt de oplevering een maand later plaats.

 • Poldergemaal Oudenhof-Zuid te Oegstgeest

  Poldergemaal Oudenhof-Zuid wordt nieuw gebouwd, omdat het watersysteem in de polder wijzigt. De omgevingsvergunning is verleend door de gemeente Oegstgeest. Het projectplan is inmiddels onherroepelijk.  Met het definitief worden van het projectplan en het ondertekenen van een overeenkomst met de grondeigenaren, kan Rijnland een volgende stap zetten in het op orde brengen van de oppervlaktewaterhuishouding in Polder Oudenhof.

  Rijnland is het bestek voor de aannemer aan het afronden. De uitvoering van dit werk start in het derde kwartaal van 2017. 

 • Poldergemaal De Leyens te Zoetermeer

  Het hoogheemraadschap van Rijnland renoveert poldergemaal De Leyens, omdat deze niet meer voldoet aan de technische en veiligheidseisen van deze tijd.

  Eind februari 2017 zijn de aannemers Hofmeijer Mechanics and Pumps en Vobi B.V. buiten gestart met de werkzaamheden.

  Op 14 februari heeft een succesvolle informatiemiddag plaatsgevonden.

  Op de informatiemiddag begrepen we dat er nog wat vragen waren over de aanleiding van de renovatie en de werking van het gemaal. Het gemaal de Leyens is een poldergemaal, wat ingezet wordt om het waterpeil te controleren. Het gemaal brengt overtollig water uit het bebouwde gebied van de Nieuwe Driemanspolder (het lage deel) naar de Zoetermeerse Plas (het hoge deel). Dat gebeurt via de vijzels (duidelijk te herkennen aan de schroefvorm) of met een pomp (momenteel defect).

  Het gemaal is verouderd en heeft veel storingen. De elektrotechnische installatie voldoet niet meer aan de huidige regelgeving. Daarnaast is er veel vuil ophoping op het wateroppervlak, waardoor een reiniger gewenst is. Bovendien is door de omwonenden geklaagd over geluidoverlast van de open vijzels. In de zomer van 2015 is de pomp defect geraakt. Dit was het regulier te gebruiken werktuig om al het water te verplaatsen. Om toch aan de afwateringverplichting te voldoen, zijn vanaf toen de onoverdekte vijzels ingezet. Deze zijn met bouwhekken afgeschermd voor de veiligheid met als doel om betreding van onbevoegden, zoals spelende kinderen tegen te gaan. De uitdaging van het project is om het gemaal weer voor minimaal 15 jaar inzetbaar en betrouwbaar te maken. Daarom wordt een automatische kroosreiniger geplaatst, wordt de pomp vernieuwd en de vijzels vervangen en overkapt. Zo is het gemaal de Leyens straks weer klaar voor de komende 15 jaar!

  Veiligheid voorop
  Een aantal technische onderdelen voor de renovatie moet de aannemer in het werk hijsen. Op de hijsdagen worden bijvoorbeeld de oude vijzels eruit gehaald of de nieuwe vijzels geplaatst. Om iedereen op veilige afstand te houden, wordt het gebied rondom het gemaal afgezet en staan er verkeersregelaars. Wij vragen u voor uw eigen veiligheid om u op deze dagen aan de instructies van de aannemer te houden. Tijdens de hijswerkzaamheden wordt het bruggetje langs het gemaal afgesloten. De exacte hijsdagen worden nog aangekondigd.

  In de zomer van 2018 komt een kunstroute door Zoetermeer, Jaarringen 2018, georganiseerd door Terra Art Projects. Dit project heeft als thema DICHTERBIJ. Het gemaal de Leyens is geselecteerd om als kunstwerk ingericht te worden. Op de informatiemiddag hebben wij een impressie laten zien. Het kunstwerk op het gemaal, met als titel Verscholen horizon, staat in het teken van de landschappen in de verschillende windrichtingen van Nederland. Het hoogheemraadschap van Rijnland overweegt om het kunstwerk permanent aan het gemaal te verbinden. De mening van de bewoners uit de omgeving wordt meegenomen via een enquête. Daarnaast is er de kans voor buurtbewoners om een gedicht in te dienen, wat een plaats krijgt in het kunstwerk. De opdracht aan hierbij is: “Maak een gedicht over de windrichtingen waar u vandaan komt (land, streek, plaats), over dat hoe in De Leyens neergestreken bent, of over de verbintenis die u heeft met de wijk en het water dat van verre naar hier gepompt wordt.”

 • Poldergemalen 24x

  Het hoogheemraadschap van Rijnland treft momenteel voorbereidingen voor de aanbesteding van minimaal  24 poldergemalen, een stuw en een automatische inlaat. Clustering van deze losse opdrachten als project vormt hierin een logische aanpak.

  Rijnland wil de kennis en creativiteit van de markt maximaal benutten. Rijnland is ervan overtuigd dat met de gerichte inbreng van de markt, de meest gepaste invulling van het project wordt ontwikkeld. Dit leidt onder meer tot de gepaste methodiek voor renovatie of vervanging van de gemalen en goede beheersbaarheid tijdens de uitvoering waaronder omgeving, veiligheid, kwaliteit, kosten en tijd.

  Vooruitlopend op de komende aanbestedingsprocedure, heeft Rijnland de markt geconsulteerd. De informatie die Rijnland in deze marktconsultatie heeft uitgewisseld met de markt wordt opgetekend en als informatiedocument meegaan met de aanbesteding van het project.