Westeinderplassen

We maken het water nog schoner en gezonder

De waterkwaliteit en ecologie in de Westeinderplasen kunnen beter: in het water zitten veel voedingsstoffen, er zijn weinig vissen, weinig tot geen waterplanten en met enige regelmaat is er overlast van blauwalg. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn de waterkwaliteit en ecologie verbeteren.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Westeinderplassen liggen ten zuiden van Aalsmeer en zijn ontstaan door turfwinning. Ze zijn belangrijk voor het bergen en doorvoeren van water. De plassen worden onder andere gebruikt voor visserij en  recreatievaart. Aan de oostkant van  de grote plas zijn twee zwemwaterlocaties.   

De kwaliteit van het water en de ecologie* kunnen beter. In het water zitten veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen) zoals fosfor. Er zijn weinig tot geen waterplanten en met enige regelmaat is er overlast van blauwalg. Daarnaast is de visbiomassa (het aantal vissen in de plas) laag. Door de aanwezigheid van verharde oevers is er weinig uitwisseling van natuur tussen water en land mogelijk.

* Een goede waterkwaliteit betekent niet te veel voedings- of vervuilende stoffen in het water. Een goede ecologie houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten.

Quaggamossel en waterplanten

Normaalgesproken zou voedselrijk water leiden tot de aanwezigheid van veel algen waardoor het water troebel is. Troebel water maakt het moeilijk voor waterplanten om te groeien, omdat het benodigde zonlicht de waterbodem niet bereikt. Echter, de in de Westeinderplassen aanwezige quaggamosselen zuiveren de algen uit het water, waardoor het water in de plassen wél helder is. Toch groeien er geen waterplanten. Wat hiervan de reden is, hebben we in 2015 onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek komen mogelijk maatregelen voort.

Wat gaan we doen?

De maatregelen die we in de Westeinderplassen van plan zijn te nemen in de periode 2016 – 2021 zijn onder andere:

  • Aanleg en behoud van natuurvriendelijke oevers
  • Behoud en beheer van oeverbegroeiing
  • Mogelijke maatregelen om de groei van waterplanten te stimuleren

De genoemde maatregelen willen we graag ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met partijen uit het gebied.

Wat is de planning?

De verwachting is dat we in de eerste helft van 2016 om tafel kunnen met partijen uit het gebied om maatregelen en de planning af te stemmen. In de zomer van 2016 verwachten we te weten welke maatregelen we gaan uitvoeren. De daadwerkelijke uitvoering start dan na de zomer van 2016. Afgezien van deze planning verkennen we momenteel samen met de gemeente Aalsmeer de mogelijkheden om alvast op enkele locaties natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Wat merkt u ervan?

Omdat we de maatregelen nog moeten uitwerken, is onduidelijk wat de effecten ervan zijn op het gebruik van de plas en op de omgeving.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de Westeinderplassen, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.