Natuurlijker peilbeheer

Maatregelen voor schoner en helder water

Rijnland wil in de Reeuwijkse Plassen een natuurlijker peilbeheer instellen. Het voorstel is een waterpeil dat kan fluctueren tussen -2,21 meter NAP en -2,29 meter NAP. Dit geldt voor de plassen (behalve de Surfplas), de kern Reeuwijk-Dorp, Reeuwijkse Hout en enkele weidegebieden ten oosten van de plassen.

Het voorgestelde nieuwe peilbeheer valt in de marge waarbinnen het huidige waterpeil (gemiddeld -2,24 meter NAP) nu al fluctueert. Het gaat vooral om een andere wijze van peilbeheer. Tijdens informatiebijeenkomsten met bewoners, recreanten, belangenverenigingen en overige betrokkenen is gebleken dat er draagvlak is voor het voorgestelde peilbeheer. 

Waarom natuurlijker waterpeil?

Voor de Reeuwijkse Plassen is een gewenst waterpeil afgesproken: gemiddeld 2,24 meter beneden NAP. Om het afgesproken waterpeil te handhaven, moeten we bij droogte fosfaatrijk water uit de omliggende polder inlaten. Fosfaten zijn voedingsstoffen voor algen. Door het inlaten van dit fosfaatrijke water kunnen algen hard gaan groeien, waardoor het water in de plassen troebel wordt. Als het regent, moeten we het schone regenwater, dat goed is voor de waterkwaliteit, juist wegpompen om het juiste waterpeil te handhaven. Als het waterpeil meer mag schommelen, en we dus geen fosfaatrijk water hoeven in te laten en schoon regenwater moeten wegpompen, is dit beter voor de waterkwaliteit. Dat noemen we een natuurlijker peilbeheer. 

Voorbereidend onderzoek met grondeigenaren

Rijnland heeft gezamenlijk met grondeigenaren ruim een jaar gemeten welk effect schommelingen in het oppervlaktewater hebben op het grondwaterpeil. Het blijkt dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn, zolang het waterpeil fluctueert binnen de bestaande beheermarge.

Doorgeven van het waterpeil

Bij de grondeigenaren die mee hebben gemeten, hebben we één of meer peilbuizen voor het meten van het grondwaterpeil op het perceel geplaatst. Waar nodig plaatsten we ook een peilschaal voor het meten van het oppervlaktewaterpeil. De deelnemers (grondeigenaren) hebben zoveel mogelijk iedere dag de waterstand in de peilbuizen gemeten en aan ons doorgegeven. Naast deze metingen, stonden ook automatische loggers in het gebied. Zo hebben we de dynamiek van het waterpeil goed in kaart kunnen brengen. In de interactieve viewer kunt u de gemeten (grond)waterstanden bekijken. 

Overig voorbereidend onderzoek

Uit aanvullend onderzoek van Rijnland blijkt dat als de boven- en/of ondergrens van het huidige waterpeil wel zou worden overschreden, dit slechts beperkt extra zou bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Er zouden vooral negatieve effecten kunnen optreden, zoals een toename van wateroverlast en schade aan funderingen en infrastructuur. 

Ontwerp-peilbesluit ter inzage in mei 2017

Om een natuurlijker waterpeil in te kunnen stellen, moet het bestuur van Rijnland instemmen met het voorgestelde nieuwe peilbeheer. Begin december zijn de voorbereiding daartoe gestart. Het ontwerp-peilbesluit ligt naar verwachting in mei 2017 ter inzage. Op dat moment kunnen belanghebbenden met bezwaar tegen het nieuwe peilbesluit dat formeel kenbaar maken. 

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan rechts op deze pagina aan voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het Reeuwijkse plassengebied? Neem dan contact op met Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via .