Natuurgebied de Wilck

We maken het water nog schoner en gezonder

De waterkwaliteit in natuurgebied De Wilck kan beter: er zitten (te) veel voedingsstoffen in het water. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 voeren we diverse projecten uit. Zodat op termijn de waterkwaliteit verbetert.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Wilck ligt aan de zuidzijde van polder Groenendijk tussen Hazerswoude en Zoeterwoude. Het gebied is 116 hectare groot, bestaat uit vochtige en natte graslanden, maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en behoort tot Natura2000. Voor smienten en kleine zwanen biedt De Wilck een rustplaats en ook vinden zij er hun voedsel. De kwaliteit van het water in De Wilck kan beter. In de sloten zitten (te) veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen) zoals fosfaat en stikstof (dit is hoogstwaarschijnlijk uit de polder zelf afkomstig), chloride en fosfor.

Wat gaan we doen?

Staatsbosbeheer is eigenaar van De Wilck en voert het onderhoud uit aan de sloten. De percelen worden verpacht aan agrariërs die het land maaien. In het gebied staan een gemaaltje en stuw, deze beheert en onderhoudt Rijnland.

De maatregelen die we in De Wilck van plan zijn te nemen:

  • Extra metingen doen aan het waterpeil

Op basis daarvan maken we een keuze in:

  • Peilbeheer optimaliseren

Als dit nodig blijkt:

  • Het uitrasteren van sloten
  • Het aanpassen van het maaibeheer in de sloten en oevers (hierbij is goede afstemming nodig tussen beheerders en eigenaren), pilot ecologische schouw
  • Beheer en onderhoud van nu aanwezige natuurvriendelijke oevers

Voor Natura2000-gebieden (zoals De Wilck) stelt Dienst Landelijk Gebied (nu Provincie Zuid-Holland) beheerplannen op. Bovenstaande maatregelen zijn opgenomen in het beheerplan voor De Wilck. De maatregelen hebben we afgestemd met Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Gemeente Hazerswoude (nu Alphen a/d Rijn) en Vogelwerkgroep Koudekerk. Bovenstaande maatregelen voert Rijnland uit. De beheerders zijn aan zet om de overige maatregelen uit het N2000-beheerplan uit te voeren.

Wat is de planning?

In 2016 stellen we een plan van aanpak op om de genoemde maatregelen uit te voeren.

Wat merkt u ervan?

Omdat we de maatregelen nog moeten uitwerken, is onduidelijk wat de effecten ervan zijn. Met bovengenoemde belangenpartijen wegen we de maatregelen af en waar het kan werken we samen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. In het gebiedsdocument leest u mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.

Heeft u vragen over natuurgebied De Wilck, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.