Veerplas

Werken aan water

De waterkwaliteit in de Veerplas kan beter. De groei van blauwalg maar ook de aanwezigheid van E-coli-verontreinigingen zorgen vaak voor waarschuwingen met betrekking tot het zwemmen in de plas.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

De Veerplas is een zwem- en recreatieplas ten oosten van de Waarderpolder in Haarlem. Het maakt deel uit van het Recreatieschap Spaarnwoude. Neerslag, kwel en een inlaat voeden het watersysteem van de Waarder- en Veerpolder. In het noorden van de polder wordt water ingelaten, dit is echter water van slechte kwaliteit. Dit inlaatwater stroomt deels naar een gemaal en deels wordt het gebruikt om de Veerplas op peil te houden en door te spoelen.

Om de waterkwaliteit in de plas te verbeteren, is al een aantal maatregelen uitgevoerd. De duiker bij de fly-over is hersteld. En een duiker aan de noordoostkant van de Veerplas is reeds verwijderd. Toch heeft de plas nog regelmatig te maken met blauwalg. Dit komt omdat er veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen) in het water zitten.

Wat gaan we doen?

Tijdens het zwemwaterseizoen 2015 zijn we gestart met (waterkwaliteits)metingen om uit te zoeken waar de toename van voedingsstoffen vandaan komt en hoe de waterstromen lopen. Omdat we nog niet voldoende inzicht in het systeem hebben, lopen de metingen door in 2016. De watersysteembeheerder houdt daarbij nauwkeurig bij hoeveel water in de plas ingelaten wordt. Het meetnet en afspraken over de inlaat van water zijn met het Recreatieschap Spaarnwoude kortgesloten.

Een voorzichtige voorlopige conclusie is dat de slechte waterkwaliteit een gevolg is van het intern circuleren van voedingstofrijk water in de zwemplas, voordat de maatregelen waren genomen. Nog niet goed in te schatten is wat de invloed van de grote hoeveelheid (voedingstofrijk) inlaatwater is, wat de interne belasting van de bodem van de plas is en of de afwatering van de percelen en belasting door vogels of mogelijk zelfs zwemmers een rol speelt.

Afhankelijk van de uitkomsten, werken we aanvullende maatregelen uit. De verwachting is dat geen ingrijpende werkzaamheden nodig zijn. We denken eerder aan maatregelen in het kader van de afstemming van gemalen op elkaar, de inlaat en het vasthouden en/of opvangen van schoon regenwater.

Ondertussen werken we ook aan het peilbesluit van de Waarder- en Veerpolder. Het peil van de Veerplas was een flexibel peil van 20 cm. In de praktijk wordt een vast peil gevoerd en in het nieuwe peilbesluit wordt het een flexibel peil van 10 cm.

Wat is de planning?

Tijdens het zwemwaterseizoen van 2016 blijven we nog meten. In het najaar kunnen de gegevens geanalyseerd worden. Afhankelijk van de uitkomsten, werken we de maatregelen uit. Het peilbesluit gaat na de zomer het bestuurlijk traject in voor de vaststelling (zie dan www.rijnland.net/actueel/bekendmakingen).

Wat merkt u ervan?

U heeft geen hinder van de metingen die wij doen voor het monitoren van de zwemwaterkwaliteit.

Waar vindt u meer informatie?

-      Via www.zwemwater.nl kunt u de waterkwaliteit van de Veerplas volgen.

-      Het peilbesluit voor de Waarder- en Veerpolder gaat na de zomer van 2016 het bestuurlijk traject in voor de vaststelling (zie dan www.rijnland.net/actueel/bekendmakingen).

-      Heeft u vragen over de Veerplas, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.