Prinsjesdag 2015: Juiste keuzes voor water

In de Miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer, constateren de waterschappen. “Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid,” aldus Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

 Deltaprogramma 2016

Een jaar geleden is met het uitkomen van de Deltabeslissingen een nieuwe fase van het Deltaprogramma ingeluid. De waterschappen zijn tevreden over het Deltaprogramma. Waterschappen staan in de start-blokken om uitvoering te geven aan de Deltabeslissingen, niet in het minst aan het Deltaplan Waterveilig-heid. Peter Glas: "De minister legt de nadruk op de uitvoering van belangrijke maatregelen. Er is een grote opgave, afspraken zijn gemaakt, er breken jaren van uitvoering aan en de waterschappen staan klaar om samen met de partners de handschoen op te pakken."

Het kabinet stelt waterveiligheid voorop. Waterschappen werken hard aan die veiligheid, veelal op innova-tieve wijze. Ze werken samen met bedrijven en zijn proeftuin voor innovaties. Via Dutch Water Authorities dragen de waterschappen actief bij aan exportbevordering.

Duurzaamheid

De VN-klimaattop in Parijs in december 2015 is een belangrijk moment voor besluiten. Samen met de an-dere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet om klimaatverandering tegen te gaan gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Glas: "We kunnen dijken verhogen, maar tevens moet iets aan de oorzaak van de zeespiegelstijging wor-den gedaan." Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving en het tegengaan van klimaatverandering. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld op het gebied van energieproductie en -besparing. Onder andere 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020. De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren. Op afvalwaterzuiveringen wekken waterschappen nu jaarlijks al meer dan 100 miljoen kubieke meter biogas op, voldoende om de bevolking van een stad als Tilburg of Haarlem van elektriciteit te voorzien.

Waterkwaliteit

Zorgen voor een goede waterkwaliteit past bij de ambitie van Nederland als beste waterland ter wereld. Er moet hard worden gewerkt aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. "Het succes van de aanpak van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening smaakt naar meer. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of deze aanpak tussen overheidslagen, kennis- en marktpartijen ook effectief kan zijn voor het oplossen van waterkwaliteitsproblemen en het water- en klimaatproof inrichten van onze openbare ruimte en vitale infrastructuur", aldus Peter Glas.

Bron: persbericht Unie van Waterschappen