Veelgestelde vragen droogte

Q&A's

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de droogte.

Wanneer spreken we over droogte?

Er is een droge periode als het neerslag tekort oploopt tot 150 mm in heel Rijnland. Zie voor meer informatie het dossier Droogte op onze website.

Wanneer wordt langdurige droogte een probleem?

Wanneer er onvoldoende zoet water wordt aangevoerd, kan verzilting optreden. Daarnaast kan neerslagtekort leiden tot uitdroging van de kades en instabiliteit. Dit kan scheurvorming of verzakking veroorzaken. Zie voor meer informatie dit filmpje met uitleg hoe langdurige droogte een calamiteit kan worden.

Waarom is langdurige droogte gevaarlijk voor de dijken?

Extreme droogte en neerslagtekort leiden tot uitdroging en instabiliteit van dijken en kades. Dit kan scheurvorming of verzakking veroorzaken.

Welke maatregelen zet Rijnland nu in?

Vanwege de aanhoudende droogte voert Rijnland verschillende maatregelen uit. Hieronder vallen:
  • Het inspecteren van 265 kilometer aan kades en dijken op mogelijke aanwijzingen van verzwakking
  • Het doorspoelen van het watersysteem om verzilt water uit het gebied te pompen
  • Het beperken van passage bij de sluizen in Spaarndam en stremming van de Leidsevaart bij Heemstede om het indringen van verzilt water te verminderen
  • Het inzetten van de Kleinschalige Water Aanvoer (KWA) om meer zoetwater in het Rijnlandse watersysteem te krijgen
  • Het bestrijden van blauwalg met waterstofperoxide in de Zoetermeerse Plas, het Oosterduinse meer en de Haarlemmermeerse Bosplas. 

Wanneer is de situatie opgelost/onder controle?

Wanneer het neerslagtekort onder de 125 mm zakt.

Waar kan ik met mijn vragen over water terecht? 

Vragen kunnen gesteld worden via het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071-3063535.

Als het nu gaat regenen, is het probleem dan opgelost?

Nee, helaas niet. Er sprake van een zodanige droogte dat een regenbui dit niet in één keer oplost

Is er een droogtekaart aanwezig? 

Ja, zie de zomermonitor op onze website https://www.rijnland.net/actueel/zomermonitor

Waarom houden jullie kade-inspecties?

Momenteel worden alleen nog de kades geïnspecteerd waar we eerder schade hebben geconstateerd. Het gaat om ongeveer 50 km. Bekijk de overzichtskaart (pdf, 15.1 MB)
Eerder hebben we door de aanhoudende droogte extra controles uitgevoerd op (zeer) droogtegevoelige kades in ons gebied. Onze medewerkers hebben een totale afstand van 265 km eenmaal per week gecontroleerd. De minder droogtegevoelige kades, ca. 497 km, hebben we eenmalig gecontroleerd.Tijdens onze inspectierondes controleerden we de conditie van de kades en letten daarbij op oneffenheden als scheuren en kwellen (waterplassen die vanuit de bodem naar boven komen). De afwijkingen hebben we in kaart gebracht en beoordeeld voor reparatie. 

Waarom beregent Rijnland de kades niet?

In het verleden heeft Rijnland ook kades gesproeid. Onze ervaringen waren niet positief. Nadeel van sproeien is dat het gras extra water krijgt en daardoor gaat groeien, waardoor wellicht nog meer water verdampt.
Ook wordt het lastiger om bij hoog gras met kade-inspecties scheuren in de kade terug te vinden. Bovendien moet je heel veel water op een kade spuiten om het neerslagtekort serieus terug te dringen.

Wat doen jullie met de gegevens van kade-inspecties?

De gegevens die wij verzamelen, worden grondig geanalyseerd en binnen de Unie van Waterschappen gedeeld om meer inzicht te krijgen in onze waterveiligheid.

Voeren jullie een verbod in op wateronttrekking?

Het besluit voor een verbod verschilt per regio en is afhankelijk van lokale omstandigheden. Op dit moment hanteren wij geen verbod op onttrekking van het oppervlaktewater, ook geen inundatie verbod. Er worden wel scenario’s hiervoor uitgewerkt. Het is niet uit te sluiten dat het niet komt. Het water is aan het afnemen. Algemeen advies is om niet zomaar oppervlaktewater te gaan onttrekken. Denk goed na of een dergelijke actie wel nut heeft op termijn. Mocht u desondanks toch overgaan tot actie, en dat bij voorkeur in de avond, maak dan gebruik van een EC meter, zodat u het chloridegehalte kunt meten.

Wat is KWA?

Via drie routes vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek bereikt het water het gebied. Het ‘Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland’ (KWA) regelt dat bij langdurige droogte de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard over voldoende zoetwater kunnen blijven beschikken. De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water naar West-Nederland aanvoert. Alles hierover kunt u vinden op https://www.rijnland.net/actueel/droogte-in-rijnland/veelgestelde-vragen-kwa

Waarom gelden er beperkingen voor passage van de recreatievaart bij de sluizen in Spaarndam?

Dit doen wij om verzilting van het oppervlaktewater zo veel mogelijk te voorkomen. Als de sluisdeuren open gaan, stroomt er water met een hoog zoutgehalte vanuit het Noordzeekanaal het Rijnlandse gebied in. Daarom houden we het aantal specifieke schuttingen voor de recreatievaart beperkt. En schutten we de Grote Sluis met optimale bezetting. 

Welke sluizen worden gestremd?

-      De Kolksluis in Spaarndam is gestremd.
-      De Leidsevaart is gestremd. Locatie stremming: fietsbrug tussen Kohnstammlaan en Leidsevaartweg.
-      De Grote Sluis was vanaf 3 augustus gestremd voor de recreatievaart. Niet voor de beroepsvaart. Met ingang van 30 augustus mag de recreatievaart weer passeren met een aangepast schutbeleid

Valt mijn boot onder beroepsvaart of recreatievaart?

Tot recreatievaart behoren vaartuigen waarvan de opvarenden als recreant gebruik maken. Onder beroepsvaart verstaan we vaartuigen die uit het oogpunt van een onderneming varen. Waaronder vrachtschepen, grote passagiersschepen (bijv. riviercruiseschepen), schepen van professionele hulpverleners, professionele vissersschepen. Lees meer in het binnenvaartpolitiereglement.   

Wat is verzilting?

In de zomer kan door lage Rijnafvoeren de zoutindringing via de Nieuwe Waterweg toenemen en hierdoor kan de Hollandse IJssel verzilt raken. Dan is er sprake van te zout/chloriderijk water. Er moet dan zuiniger worden omgegaan met zoet water. Omdat peilen gehandhaafd worden, gaat dit tijdens droogte soms ten koste van de waterkwaliteit. 

Wat is het effect van verzilting op natuur?

Dat is moeilijk te zeggen. Sommige natuur kan beter tegen verzilt water dan het andere. Dit hangt ook samen met de lengte van de periode waarin de natuur wordt blootgesteld aan het verzilte water. Daarom proberen wij zo lang mogelijk voor voldoende zoet te zorgen in ons watersysteem. De Kleinschalige Water Aanvoer (KWA) helpt ons hierbij.

Stelt Rijnland gegevens beschikbaar over het EC gehalte in water?

Jazeker. Op onze website delen we actuele gegevens in speciale dossiers als waterpeil, neerslag, verzilting en weersverwachting. U vindt dit in de rubriek actueel op de pagina Water en weer: https://www.rijnland.net/actueel/water-en-weer
In het dossier verzilting zit een interactieve kaart met chloridemetingen.

Waarom is verzilt water slecht voor de bedrijfsvoering van kwekers en agrariërs?

De gewassen op het land van kwekers en agrariërs hebben baat bij zoet water. Zodra het zoutgehalte oploopt kan dit negatief effect hebben op de opbrengst en de kwaliteit van het product. Daarom probeert Rijnland zo lang mogelijk te blijven zorgen voor voldoende zoet water.

Welke maatregelen treft Rijnland om verzilting te beperken? En waar?

Boskoop:
Een deel van Greenport Boskoop, ten oosten van de Gouwe, krijgt normaal gesproken water uit de Gouwe aangevoerd. De kwaliteit van dit water neemt af. Daarom heeft Rijnland op 3 augustus besloten om de Greenport te voorzien van kwalitatief goed water uit de Oude Rijn. Hiervoor hebben we het inlaatgemaal Theo Aendekerk aangezet. Dit gemaal is hier in 2013 speciaal voor gebouwd. Het westelijk deel van de Greenport Boskoop krijgt al voldoende water vanuit de Oude Rijn. 
Bollenstreek:
Vanaf vrijdagochtend 10 augustus 06:00 uur is de Leidsevaart gestremd voor de scheepvaart. Bij de fietsbrug bij de Kohnstammlaan in Heemstede sluiten we de Leidsevaart af. Hier kunt u dus niet doorvaren en moet u keren. De afsluiting is noodzakelijk omdat de Leidsevaart bij Haarlem in zuidelijke richting verzilt. We willen voorkomen dat dit verzilte water de Bollenstreek bereikt.   
In normale omstandigheden wordt verzilting tegengegaan door het watersysteem door te spoelen met zoet water, maar daaraan dreigt nu juist een gebrek door de dalende aanvoer van zoet water vanuit de Rijn. Gevolg hiervan is dat de zoutgehalten in het noordelijke deel van het watersysteem van Rijnland oplopen. Dit kan gevolgen hebben voor de landbouw en natuur. In lijn met de nationale verdringingsreeks gaan de belangen van landbouw en natuur hiermee voor op die van de scheepvaart.

Waar mag ik zwemmen in natuurwater?

Zwemmen in natuurwater is altijd op eigen risico. Als u wilt weten of het water bij u in de buurt geschikt is, raadpleeg dan www.zwemwater.nl Op deze website staan ook telefoonnummers voor vragen of klachten. Verder adviseren wij u uit te gaan van uw gezonde verstand, bij twijfel niet doen dus. 

Wat kunnen kwekers en agrariërs zelf doen om zo lang mogelijk voorzien te zijn van zoet water?

Rijnland raadt aan om kwekers en agrariërs die in het bezit zijn van een bassin deze te vullen met oppervlaktewater zolang dit nog zoet is. Het is voor hen wel aan te raden om hierbij gebruik te maken van een EC-meter om zo zelf beoordelen of zij dit water nog kunnen gebruiken. Verder adviseren wij voor zo ver mogelijk niet overdag de gewassen te besproeien, dit in verband met de hogere mate van verdamping overdag. 

Wat moet ik doen als ik schade aan een dijk zie?

Als u schade ziet aan een dijk of kade, dan is Rijnland 24 uur per dag bereikbaar via het meldingennummer 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.

Wat moet ik doen als ik een dode eend of vis zie? 

U kunt dit het beste doorgeven aan uw gemeente en dan overleggen over de ruiming van de kadavers. Als het gaat om echt grote hoeveelheden dode eenden of vissen, dan horen wij graag van u, omdat hier de waterkwaliteit mogelijk in het geding is. U kunt dit melden bij ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071 – 306 3535.