Nationale waterschapsdag - Rijnland werkt mee aan de Green Deal Energie

Ondertekening Green Deal Energie

Ondertekening Green Deal Energie

Vandaag heeft Rijnland met andere waterschappen de “Green Deal Energie” ondertekend. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse waterschapsdag die vandaag in het teken stond van klimaatverandering, duurzaamheid en participatie. Overheden, burgers en bedrijven moeten namelijk sneller dan verwacht maatregelen nemen om de temperatuurstijging van de aarde tegen te gaan.

Blue Energy

De Green Deal Energie is gesloten met de rijksoverheid. De overeenkomst houdt in dat waterschappen de intentie hebben om te werken aan nog meer manieren om energie te besparen en/of op te wekken. De rijksoverheid stelt hiervoor geld beschikbaar. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van waterschapsenergie. Bij Rijnland wordt nu de mogelijkheid verkend om een Blue Energy Centrale op te richten bij Katwijk. Verder kunnen besparingen, behalve bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties, ook behaald worden in de bedrijfsvoering van de poldergemalen. Daarnaast kan Rijnland voor de opwekking van energie bedrijfsterreinen en oppervlaktewater beschikbaar stellen.

Duurzame energienota

De doelstellingen voor energiebesparing en energieopwekking kunnen verschillen per waterschap, zoals te zien is op de vandaag gelanceerde energiekaart van de Unie van Waterschappen. Op de kaart zijn alle gerealiseerde en in aanbouw zijnde projecten van de waterschappen te zien op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Zo heeft Rijnland een eigen Duurzame energienota opgesteld, waarover de Verenigde Vergadering zich gaat buigen in april. Het hoogheemraadschap wil zich richten op zowel energiebesparing als duurzame energieopwekking. In de periode 2016-2020 stelt Rijnland hiervoor € 17 miljoen beschikbaar. Ook de gerealiseerde en geplande projecten van Rijnland zijn te zien op de energiekaart. Daarnaast onderzoekt Rijnland de mogelijkheden om op termijn volledig energieneutraal te werken.

Energiebesparing gemalen

Tijdens de waterschapsdag vond ook de Kick Off plaats van het gezamenlijke onderzoeksproject “Energiebesparing Gemalen”. Het hoogheemraadschap van Rijnland participeert met de TU Eindhoven, Stowa, Deltares en RWS in dit tweejarig project. Hierin worden diverse mogelijkheden verkend zoals de schommelende energieprijzen, wisselvallige weersvoorspellingen, getijdenbewegingen en bergingscapaciteit in het achterland.

Kick Off Energiebesparing Gemalen

Kick Off Energiebesparing Gemalen met hoogheemraad Martine Leewis, 3e van rechts