Rijnland brengt bezoek aan Zilt proefbedrijf op Texel

In de Haarlemmermeer komen zogenaamde "wel zones" voor waar brak grondwater omhoog komt, waardoor de grond week en zout en daardoor minder geschikt voor landbouw wordt.

In overleg met een bloementeler, Timo Steenwijk, heeft Rijnland het Zilt proefbedrijf Texel onderzoek laten doen naar de kansen om in deze brakke wel zones gewassen (bloemsoorten) te telen met economisch potentieel. Daarvoor zijn in Texel veldtesten gedaan. Nadat het onderzoek was afgerond heeft het Zilt proefbedrijf ons uitgenodigd op locatie, om een kijkje te nemen en van gedachten te wisselen over de resultaten en de (economische) kansen voor de welzones in de Haarlemmermeer. Het bezoek op vrijdag 24 oktober was zeer geslaagd. Juist ook omdat een aantal wetenschappers, Lodewijk Stuijt (Alterra), Joost Delsman (Deltares) en Frank Lenssinck (VIC), mee waren, werd een goede discussie gevoerd en kwamen aandachtspunten aan het licht. Naast genoemden namen namens Rijnland Aad Straathof, Dolf Kern, Mark Kramer en Annemiek Kooij deel aan het bezoek.

Zilt proefbedrijf

In het algemeen is het verhaal van het ziltproefbedrijf een positief verhaal, namelijk dat de zouttolerantie van gewassen hoger ligt dan in de literatuur wordt aangenomen. Kanttekening daarbij is dat de planten tijdens het kiemen wel zoet water moeten krijgen en pas daarna blootgesteld kunnen worden aan hogere zoutgehalten. Randvoorwaarde voor zilte teelt is dus wel dat bij het kiemen zoetwater beschikbaar is. Verder geldt dat de proeven op Texel op een voornamelijk zandige ondergrond worden gedaan. Op kleigronden is het beeld een stuk minder positief.   

De uitkomsten voor de zomerasters van Timo Steenwijk waren overigens negatief; de asters doen het al niet meer bij de geringste zout gehalten, daar waar andere gewassen als peen, zomerbieten, enkele aardappelrassen en sommige koolsoorten verrassend goede opbrengsten geven. In het gesprek met de wetenschappers was er ook de nodige discussie over het feit dat er op dit moment bij de proefboerderij geen geld is om alle beschikbare gegevens te ordenen en te publiceren. Resultaten zijn dus niet breed toegankelijk en vinden dus ook geen weg in toepassingen zoals bijvoorbeeld voor het deltaprogramma.   

Verder is er met het Zilt proefbedrijf contact geweest over het vervolg voor specifiek de Haarlemmermeer. Wellicht liggen er kansen in de slappe wel zones met meer op de drijvende teelten, zoals bijvoorbeeld slasoorten, in zilte welzones. Voor het ontsluiten van de gegevens van het proefbedrijf onderneemt nu onder andere STOWA actie. Er komt dus zeker een vervolg!

(Nieuwsbericht 10 november 2014)