Vermindering beperkingen vanwege vogelgriep

Op dinsdag 18 november 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een groot aantal maatregelen die getroffen waren om de vogelgriep te bestrijden, per 18.00 uur opgeheven. Voor de waterschappen betekent dit dat alle activiteiten (muskus- en beverrattenbestrijding, onderhoud aan watergangen, bedrijfsinspecties, etc) kunnen worden hervat, behalve in de zone van 10 km rondom het getroffen bedrijf. De bestrijdingsorganisaties zijn hierover reeds gisteravond ( dinsdag 18 november) direct geïnformeerd. Het verdient aanbeveling om bij agrarische bedrijfscontroles extra alert te zijn wat betreft de te nemen hygiënemaatregelen.

Onderstaand vindt u de letterlijke tekst van de brief aan de Tweede Kamer. “Op basis van de testresultaten heb ik besloten dat een groot deel van de maatregelen opgeheven kan worden. Het op zondag 16 november jl. ingestelde totale vervoersverbod (standstill) voor pluimvee en andere gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van en naar pluimveebedrijven en slachterijen wordt ingetrokken met ingang van 18 november 2014 om 18.00 uur. Daarnaast wordt de bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven ingetrokken, alsmede het jachtverbod en het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en andere gevogelte.

Ophok- en afschermplicht

Wel blijft de ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee en andere gevogelte in heel Nederland uit voorzorg gehandhaafd voor een periode van minimaal 30 dagen (tot 18 december 18.00 uur), dit om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden. Daarvoor is ook van belang dat pluimveehouders goede hygiënemaatregelen in acht nemen, zoals het wisselen van kleding en schoeisel bij het betreden van de stallen. Voor hobbyhouders is ook van belang is dat zij hun vogels zoveel mogelijk binnen houden.

10 kilometerzone

Voor pluimveebedrijven in de zone van ruim 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp worden de huidige maatregelen gehandhaafd. Dit betekent onder meer dat het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van kracht blijft tot 18 december om 18.00 uur. Het gaat daarbij om vervoer van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt voor gemengde bedrijven ook voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in dit gebied geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling. Ook blijft het jachtverbod en het verzamel- en tentoonstellingsverbod van kracht.”

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van EZ.