Aanpak kwetsbaarheid Spaarnetochtgebied Cruquius

Extra afvoerende watergang

Extra afvoerende watergang

In de afgelopen zomer is door de realisatie van een extra afvoerende watergang de afvoer van het Spaarnetochtgebied in Cruquius aanzienlijk verbeterd. Hierdoor is het gebied minder kwetsbaar geworden voor piekbuien. De maatregel is genomen in samenwerking tussen Rijnland, landeigenaar en gemeente Haarlemmermeer.

Het watersysteem in het bollengebied tussen Zwaanshoek en Cruquius voldoet aan de normen, maar is erg kwetsbaar. In het najaar van 2013 ontstond bijvoorbeeld wateroverlast, onder andere door een aantal verstopte (particuliere) duikers. Om de kwetsbaarheid te verminderen is vanuit Rijnland het initiatief genomen om een bestaande kavelsloot door een aantal simpele maatregelen op te waarderen tot een extra afvoer vanuit het gebied. Hiervoor kreeg Rijnland medewerking van de agrariër die eigenaar is van de watergang en de gemeente Haarlemmermeer die hiervoor een duiker onder een druk bereden weg moest vergroten.

Tijdens het eerste weekend van september toen er in het gebied rond de 50 mm neerslag viel heeft de extra afvoer zijn nut al bewezen.

Peilbesluit

In het lopende peilbesluittraject wordt ook aandacht aan het gebied besteed. Zo wordt in het peilenvoorstel voorgesteld de peilen in verband met bodemdaling 10 centimeter te verlagen. Daarnaast is het voorstel een handmatig bedienbare stuw te automatiseren zodat sneller geanticipeerd kan worden op plotselinge peilstijgingen.

extra watergang