Akkoord aanleg persleiding Heemstede - Schalkwijk

Afvalwater verpompen naar de zuivering in Schalkwijk

Afvalwater verpompen naar de zuivering in Schalkwijk

Het gemeentebestuur van Haarlem heeft op 28 mei ingestemd met het voorkeurstracé voor een nieuwe ondergrondse afvalwaterpersleiding van Heemstede naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Schalkwijk. De aanleg van de persleiding is nodig omdat de zuivering in Heemstede gesloten wordt en het afvalwater verpompt moet worden naar de zuivering in Schalkwijk. De zuivering van Heemstede was toe aan een grote onderhoudsbeurt en op grond van een regiostudie is geconcludeerd dat het doelmatiger is de zuivering te sluiten en het afvalwater bij een andere zuivering onder te brengen.

Voorkeurstracé

De keuze voor het voorkeurstracé was niet meteen vanzelfsprekend. Dit tracé voert namelijk door een groenstrook langs de wijk, en de wijkbewoners en een actieve natuurwerkgroep maakten zich zorgen dat het groen wordt aangetast. Uit een vergelijking bleek echter dat andere mogelijke tracés langer, duurder en technisch veel complexer zouden worden met eveneens een zekere mate van verstoring. Met elkaar zijn we tot het besluit gekomen dat het voorkeurstracé doorgang vindt, maar met goede afspraken over de ecologie in het gebied.

Klankbordgroep ecologie

In nauwe samenwerking met de gemeente, wijkraden en de natuurwerkgroep zijn zorgpunten geïnventariseerd en is afgesproken dat bij de aanleg rekening wordt gehouden met de natuurwaarden in het gebied. Een klankbordgroep ecologie met wijkvertegenwoordigers en natuurorganisaties wordt op initiatief van Rijnland in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de precieze ligging van de leiding en de voorwaarden die bij de uitvoering aan de aannemer kunnen worden meegegeven. Deze werkwijze heeft het bestuur van de gemeente voldoende vertrouwen gegeven om met dit tracé in te stemmen. De aanleg van de persleiding zal in de loop van 2016 aanvangen.