Demomiddag baggerspuiten en ecologisch slootschonen voor agrariërs

Velddemonstratie van diverse baggerspuiten en slootreinigers

Velddemonstratie van diverse baggerspuiten en slootreinigers

Op donderdag 3 september vindt om 13.30 uur een demomiddag baggerspuiten en ecologisch slootschonen plaats, waarvoor agrariërs en andere landgebruikers van harte zijn uitgenodigd. Locatie is boerderij P. van Mastwijk, JC Hoogendoornlaan 30 in Alphen aan den Rijn. Initiatiefnemers van de demomiddag zijn de agrarische collectieven de Groene Klaver en Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe-Wiericke.

De demomiddag wordt gehouden in het kader van het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat op 1 januari 2016 van start gaat. Een belangrijk onderdeel hiervan is het agrarisch waterbeheer, ofwel blauwe diensten. Voor het eerst stellen provincie en waterschappen, waaronder het hoogheemraadschap van Rijnland, in Zuid-Holland hiervoor subsidie beschikbaar voor de komende zes jaar.

Demomiddag 3 september

Tijdens de demomiddag worden agrariërs geïnformeerd over het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer en krijgen toelichting over de toepassingen van de apparatuur om het schonen en baggeren ecologisch uit te voeren. Ook wordt verteld waar het collectief op let tijdens de schouw van deze diensten. PPP Agro, de hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden en bestuursleden van de collectieven zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Na het theoretische deel volgt een velddemonstratie van diverse baggerspuiten en slootreinigers. Aanmelden voor de demomiddag kan via: f.verbij@planet of gkprojecten@gmail.com.

Blauwe diensten

In de belangrijkste watergangen is Rijnland verantwoordelijk voor het maaien en baggeren van de watergangen. Kleinere watergangen, zoals poldersloten, onderhouden agrariërs en andere landgebruikers zelf. Blauwe diensten zijn diensten die zij uitvoeren waarbij zij een effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in polderwateren. Voorbeelden zijn het natuurvriendelijk beheren van oevers, het ecologisch verantwoord baggeren en schonen van sloten en het niet bemesten en bespuiten van akkerranden. Regionale agrarische coöperaties/verenigingen, de zogenoemde gebiedscollectieven, betalen de agrariërs een vergoeding voor extra kosten die zij maken bij het uitvoeren van een blauwe dienst. In het Zuid-Hollandse werkgebied van Rijnland zijn twee collectieven actief: de Groene Klaver en Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe-Wiericke.

Win-win situatie voor waterschap en agrariër

Agrariërs die een blauwe dienst uitvoeren, helpen de waterschappen bij realisatie van waterkwaliteitsdoelen die Nederland heeft afgesproken met Europa; in 2027 moet al het oppervlaktewater aan een bepaalde kwaliteitsmaatstaaf voldoen. Op dit moment voldoen nog niet alle wateren daar aan. Ook voor agrariërs zelf hebben schoon en gezond water en een mooi landschap voordelen. Het is drinkwater voor de koeien, het is een prettige woonomgeving, het is belangrijk voor recreatie in het gebied wat kan zorgen voor betere verkoop aan huis van streekproducten en het zorgt voor een positief imago van de agrarische sector.