Feestelijke afronding projecten Rijnland in Reeuwijkse Plassen

De drie bestuurders openden het gemaal door gezamenlijk een grote wand van ballonnen voor de dubbele deuren van het gemaal weg te halen

De drie bestuurders openden het gemaal door gezamenlijk een grote wand van ballonnen voor de dubbele deuren van het gemaal weg te halen

Wethouder Hilde Niezen van de gemeente Gouda, hoogheemraad Hans Schouffoer van Rijnland en gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland openden op donderdag 12 maart het nieuwe gemaal Willens-Goejanverwelledijk in Gouda. Het gemaal is -samen met nog een gemaal en zes duikers- gebouwd om polder Goudse Hout af te koppelen van de Reeuwijkse Plassen.

Het afkoppelen van de polder is één van de laatste klussen die het hoogheemraadschap van Rijnland uitvoert om de waterkwaliteit en ecologie in het gebied te verbeteren. Goede waterkwaliteit draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Gezond water is goed voor de ecologie en goed voor de regionale omgevingskwaliteit: wandelen, fietsen zwemmen en varen leveren belangrijke bijdragen aan economie. Kansen voor de natuur Gedeputeerde Weber onderstreept het belang het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit in de provincie te verbeteren. “De Reeuwijkse Plassen is een essentiële schakel in het Natuurnetwerk in de westelijke Veenweiden. Door een breed pakket van maatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het afkoppelen van polders, genomen in de afgelopen jaren, komen er minder meststoffen in het plassengebied. Minder meststoffen betekent minder algengroei met helderder water en meer diversiteit aan planten en waterdieren tot gevolg. Kansen voor de natuur dus. Het is een mooi voorbeeld een gezamenlijke aanpak om de natuur te versterken en de waterkwaliteit te verbeteren zodat we aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit voldoen.”

Hoogheemraad Hans Schouffoer is ook blij met resultaten die zijn geboekt. “We zijn echter nog niet klaar”, zegt hij, “de komende jaren zetten we in op goed onderhoud en beheer en monitoren we het effect van de genomen maatregelen. Als blijkt dat de waterkwaliteit nog wat extra hulp nodig heeft om echte verbetering te laten zien, nemen we zo nodig aanvullende maatregelen.” Opening gemaal met ballonnen De drie bestuurders openden het gemaal door gezamenlijk een grote wand van ballonnen voor de dubbele deuren van het gemaal weg te halen. Daarna kon het gemaal echt in werking worden gezet. Met grote kracht pompt het gemaal het water, dat voorheen via Goudse Hout naar de Reeuwijkse Plassen stroomde, nu naar de Hollandse IJssel. Het afkoppelen van polder Goudse Hout is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen dat Rijnland heeft uitgevoerd om de waterkwaliteit en ecologie in de Reeuwijkse Plassen te verbeteren.

Hierin is Rijnland voor een belangrijk deel financieel gesteund door de provincie Zuid-Holland. Aan het project Goudse Hout heeft ook de gemeente Gouda een belangrijke financiele bijdrage geleverd. Daarnaast is nauw met de gemeente samengewerkt om dit project te kunnen realiseren. “Wij zijn erg blij met de samenwerking met Rijnland voor dit project. Gouda hecht veel waarde aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast was het watersysteem in dit deel van Gouda toe aan een opknapbeurt. Deze twee doelstellingen hebben we nu op een mooie manier gezamenlijk kunnen realiseren”, aldus wethouder Niezen van de gemeente Gouda. Europese Kaderrichtlijn Water Schoon en gezond water is van groot belang voor kwaliteit van onze omgeving. Maar dit is nog niet vanzelfsprekend. In Zuid-Holland zitten er bijvoorbeeld te veel nutriënten (meststoffen) in het oppervlaktewater binnen de agrarische gebieden en dreigt er een tekort aan zoet water voor de tuinbouw. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de landen in de EU om plannen te maken waarin maatregelen staan om de waterkwaliteit te verbeteren. De provincie werkt samen met waterschappen en Rijkswaterstaat aan de waterdoelen voor alle waterlichamen in het deelstroomgebied Rijn-West. De Reeuwijkse Plassen is één van de eerste gebieden waar de eerste fase van maatregelen om aan de doelstellingen te voldoen is afgerond. Schoon en mooi Reeuwijkse Plassen Na jaren van voorbereiding en uitvoering heeft Rijnland begin 2015 zo goed als alle projecten afgerond die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in de Reeuwijkse Plassen. In de Reeuwijkse Plassen zijn weinig waterplanten, het water is troebel en in de zomer zijn er geregeld zwemverboden door blauwalgen. Bovendien is de visstand er niet in evenwicht. Daarom heeft Rijnland de afgelopen jaren hard gewerkt aan het schoner en mooier maken van de plassen: het verminderen van de toestroom van voedingsstoffen, het nemen van slibmaatregelen en de aanleg van 18 kilomter natuurvriendelijke oevers in het gebied. Of al deze maatrgelen ook daadwerkelijk leiden tot verbetering van de waterkwaliteit, gaat Rijnland de komende tijd goed in de gaten houden.

Zonder samenwerking met diverse belangenpartijen uit het gebied, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Gouda en de provincie Zuid-Holland, had Rijnland de projecten niet kunnen uitvoeren.