Geslaagde Kennisdag Quaggamosselen

Kennisdag Quaggamosselen

Kennisdag Quaggamosselen

Sinds 2005 rukt de Quaggamossel in Nederland op. Deze exoot filtert het water zo goed, dat ons voedselrijke water helder wordt. Hierdoor lijkt de waterkwaliteit de verbeteren, maar is dit ook zo? STOWA, Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) en het hoogheemraadschap van Rijnland hielden 23 april een Kennisdag Quaggamosselen om over deze problematiek te discussiëren en meer af te stemmen tussen verschillende partijen.

De dag begon met een plenair gedeelte waar vanuit verschillende invalshoeken en gebieden ingegaan werd op de huidige stand van zaken en op de effecten van de Quaggamossel op het watersysteem. In de middag werd in kleinere groepen gediscussieerd over thema’s als:

  • Is het belangrijk de ontwikkeling en de effecten van de Quagga te monitoren en wat is een goede methode?
  • Zou de Quagga gebruikt kunnen worden als maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Hoe om te gaan met de Quaggamossel in de beoordelingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW)? Maar ook: zijn er kennisvragen?

Kennisdag Quaggamossel
Foto: De kennisdag werd met ongeveer 100 deelnemers druk bezocht.

Als afsluiting vond een plenaire terugkoppeling vanuit de discussiegroepen plaats en werden take-home messages gedefinieerd. Opvallende was dat er vanuit alle drie de discussiegroepen behoefte bleek te zijn voor verdere gezamenlijke afstemming, inventarisatie en invulling van kennisvragen. De WEW gaat vervolg geven aan deze behoefte.

De uitgebreide verslaglegging van de kennisdag leest u via http://Www.wew.nu/algemeen.php.