Hart voor ‘beter’ water én mooie oever? Vraag subsidie aan vóór 1 juli 2015

Natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Oevereigenaren die hun oever willen veranderen in een mooie natuurvriendelijke oever moeten nu in actie komen. Voor een financiële bijdrage, moet de aanvraag voor 1 juli a.s. ingediend zijn. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000.

Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt een financiële bijdrage beschikbaar aan oevereigenaren binnen haar beheergebied die een natuurvriendelijke oever aan willen leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud. Het gaat hierbij om natuurvriendelijke oevers die aangelegd kunnen worden in wateren die niet breder zijn dan 20 meter en die een minimale oeverlengte hebben van 20 meter. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit jaar tot 1 juli ingediend worden.

Natuurvriendelijke oever

Een goede waterkwaliteit met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven is het streven en komt iedereen ten goede. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een  subsidieregeling vastgesteld.

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Het glooiende verloop heeft een belangrijke functie: het geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Planten zoals waterriet en onderwaterplanten halen een teveel aan voedingsstoffen uit het water, zodat algen minder kans krijgen en het water langs de oever helderder wordt. De planten vormen een beschutte leefomgeving voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Vissen gebruiken de natuurvriendelijke oevers om te paaien. Dit alles draagt bij aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

 Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten het ingevulde aanvraagformulier met bijhorende documenten voor 1 juli 2015 ingediend zijn. Daarnaast moet de aanvrager voldoen aan bepaalde voorwaarden voor  het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is van subsidie uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

Hoogte van de subsidie

Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van €65 per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.