In gesprek met inwoners over de Floris Schouten Vrouwenpolder

Watersysteem op orde én toekomstbestendig.

Watersysteem op orde én toekomstbestendig.

Inwoners van de Floris Schouten Vrouwenpolder in Sassenheim hebben op 20 augustus van Rijnland uitleg gekregen over het peilvoorstel, de knelpunten in het watersysteem en de mogelijke oplossingen hiervoor. Het doel van de bijeenkomst was ook om inwoners de gelegenheid te geven hun kennis en aandachtspunten in te brengen ter verbetering van de waterhuishouding in hun woonomgeving.

Door de inwoners is vooral aandacht gevraagd voor de slootwaterkwaliteit in het stedelijk gebied. Rijnland heeft aangegeven om na te gaan welke onderhouds- en beheermaatregelen op korte termijn kunnen worden genomen. Hierover wordt contact onderhouden met de omwonenden van de betreffende sloot. Verder wordt door Rijnland nader onderzocht of er ook voor de langere termijn kosteneffectieve maatregelen zijn die de doorstroming van de sloot verbeteren. Naar verwachting wordt het ontwerp peilbesluit eind 2015 aan het dagelijks bestuur voorgelegd en vervolgens ter inzage gelegd.

Watergebiedsplan Duin en Bollenstreek

In de polders van het watergebiedsplan Duin & Bollenstreek (WGP D&B) werkt het hoogheemraadschap van Rijnland tot 2017 aan het watersysteem. Naast het reguliere onderhoud vergroten we de waterberging, passen we oude peilbesluiten aan en lossen we knelpunten op, bijvoorbeeld door sloten te verbreden.

Door deze maatregelen brengen we het watersysteem op orde en maken we het toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Aangezien het gebied groot en divers is, is het project in deelclusters verdeeld. Wilt u meer weten over de aanpak van Rijnland en de werkzaamheden in uw gemeente? Kijk dan op www.rijnland.net/wgpbollenstreek.