Rijnland controleert scherp op spuiten langs slootkanten

Uitgebreide controles op gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Uitgebreide controles op gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

In het komende teeltseizoen gaat het hoogheemraadschap van Rijnland streng toezien op het gebruik door agrariërs van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs slootkanten.

Het is slecht voor het leven in het water als die bij het spuiten of op een andere wijze daarin terechtkomen. Ook vroeg in de ochtend, ’s avonds en in de weekeinden wordt door handhavers van Rijnland gesurveilleerd. Reden voor de verscherping van de controle is het grote aantal overtredingen van vorig jaar. Gelijktijdig met deze en bedrijfscontroles in de akkerbouw, bollenteelt, boomteelt en veehouderij houdt Rijnland in de agrarische sector voorlichtingsacties. Doel is immers het bereiken en behouden van een gezond watermilieu.

Ver genoeg van de slootkant

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen zorgen, als ze in het water terechtkomen, voor verarming van het leefmilieu voor planten en dieren en vergroten (weer) de kans op algenbloei. Daarom moeten agrariërs bij het bespuiten en het bemesten van het land voldoende ver van de slootkant wegblijven. Te dicht daarop vergroot het risico dat het meteen in het water terechtkomt, of later na een regenbui daarnaar alsnog afspoelt.

Uitgebreide controles

De Rijnlandse toezichthouders letten niet alleen op dit spuitgedrag, maar ook zien ze er op toe dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen -als gevolg van het stallen van werktuigen en apparatuur of het wassen of reinigen ervan- niet in een sloot terecht komen. Daarnaast krijgen de opslag van die schadelijke middelen en het (on)zorgvuldig omgaan met verpakkingsmateriaal aandacht, evenals het ontsmetten en afspoelen van gewassen.

Verregaande sancties

Rijnland hoopt dat ieder zich, in het belang van een goede waterkwaliteit, aan de regels houdt en dat straffen na overtredingen niet nodig zijn. Toch wijst het op de mogelijk verregaande sancties. Behalve strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden door Rijnland zelf kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een stevige boete opleggen of wordt zelfs een deel van de Europese inkomenssteun ingehouden.

Meer informatie en praktische oplossingen voor de agrarische sector staan onder meer op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl en www.toolboxwater.nl.