Inloopavond procedures Nieuwe Driemanspolder

Op dinsdag 20 januari 2015 is er een inloopavond rondom de procedures voor realisatie van de Nieuwe Driemanspolder, inclusief Tussenboezem. Op deze avond staan te nemen besluiten centraal die gaan over de waterpeilen in het gebied (peilbesluit), de inrichting van het waterstaatkundige plandeel (projectplan Waterwet) en de ligging, vorm, afmeting en constructie van de watergangen en keringen (legger).

Peilbesluit 

Rijnland werkt aan het opstellen van een nieuw peilbesluit. In dit peilbesluit wordt de toekomstige waterhuishoudkundige situatie in de Nieuwe Driemanspolder en de Tussenboezem omschreven en vastgelegd. Aanleiding voor dit peilbesluit is de planvorming rondom de aanleg van de piekberging in de Nieuwe Driemanspolder tussen 2016 en 2020. Deze piekberging is nodig om de boezem van Rijnland te kunnen ontlasten tijdens hevige neerslag. Door de aanleg van de piekberging wordt de waterhuishouding veranderd, waardoor een actualisatie van het bestaande peilbesluit gewenst is. Omdat de Nieuwe Driemanspolder waterhuishoudkundig in verbinding staat met de Tussenboezem worden beide peilbesluiten samengevoegd tot één peilbesluit. Het gebied ligt grotendeels in de gemeente Zoetermeer, het westelijk deel valt onder de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het bestaat uit vooral stedelijk gebied (Zoetermeer), agrarisch weidegebied en water (Zoetermeerse Plas, Benthuizer Plas en de Noordhovense Plas).

Projectplan Waterwet

Naast het vastleggen van de waterpeilen in het peilbesluit, vindt tevens besluitvorming plaats over de inrichting van het plangebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde “droge” en “natte” delen. De droge delen zijn alle elementen, zoals parkeerplaatsen en wandel- en fietspaden, waar geen water komt te staan. Natte delen van het plangebied zijn daarentegen alle elementen waar water staat of kan komen te staan bij inzet van de piekberging. Hierbij kunt u denken aan watergangen, het bergingsgebied zelf en stuwen die het waterpeil reguleren.   

Het besluit dat door Rijnland wordt genomen, te weten vaststelling van een zogenaamd “Projectplan Waterwet”, gaat enkel over de inrichting van de “natte” delen van het plangebied. Voor de “droge” delen wordt in een later stadium een aparte vergunning aangevraagd. Hierover informeren wij u over enkele maanden in een separaat traject.   

Legger 

Tenslotte wordt door Rijnland tevens besloten over de ligging, vorm, afmeting en constructie van de watergangen, waaronder het aan- en afvoertracé en het bergingsgebied en keringen binnen het plangebied. Dergelijke elementen veranderen immers door aanleg van de Nieuwe Driemanspolder. Zo worden bijvoorbeeld de breedte van de toekomstige Ringsloot, de hoogte van de waterkeringen en de beschermingszones vastgesteld. Dergelijke zaken heeft Rijnland vastgelegd in een zogenaamde “Legger”. Besluitvorming over al deze aspecten, die door aanleg van de Nieuwe Driemanspolder veranderen, vindt plaats door het vaststellen van een gewijzigde legger.   

Inloopavond 

Het peilbesluit, projectplan en legger worden door Rijnland vastgesteld middels afzonderlijke procedures en besluiten. Bijbehorende documenten worden over enkele weken vrijgegeven voor inzage. Als inwoner of gebruiker van het gebied kunt u een zienswijze indienen tijdens de inspraakperiode. Deze periode van zes weken vangt aan op de dag na vrijgave en publicatie van de betreffende ontwerpbesluiten.   

Voorafgaand aan de inspraakperiode willen wij omwonenden en belanghebbenden over de te nemen ontwerp besluiten informeren. Op de inloopavond kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht bij deskundigen van Rijnland. Informatie die Rijnland uit deze inloopavond ophaalt wordt, waar nodig, verwerkt in de te nemen ontwerpbesluiten. 

De inloopavond staat gepland op: Dinsdag 20 januari 2015 van 18.00 - 20.00 uur bij SnowWorld, Buytenparklaan 30  in Zoetermeer. 

U bent van harte welkom op deze avond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Team, telefoon 071-306 3535. 

Zie ook de website van de Nieuwe Driemanspolder: www.n3mp.nl