Nederlandse wateren helderder door quaggamossel: kans of risico

De filterende eigenschap van de quaggamossel

De filterende eigenschap van de quaggamossel

Er vindt een opmerkelijk verschijnsel plaats in de Rijnlandse boezem en een aantal polderplassen: het water wordt helderder, maar blijft voedselrijk. Dus wel minder algen, maar geen afname van de hoeveelheid voedingsstoffen (die algengroei stimuleren). Een verklaring zou de filterende eigenschap van de quaggamossel kunnen zijn.

De quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) komt sinds 2006 in Nederland voor.

Zowel in rijkswateren als regionale wateren lijkt hij een grote impact te hebben op de waterkwaliteit: er ontstaat een situatie met helder voedselrijk water.

Het heldere water komt door een afname aan chlorofyl als maat voor algen in het water. Deze afname is niet te verklaren door een verlaging van nutriëntenconcentraties als voedselbron voor de algen. Eenzelfde soort verschijnsel trad op in verschillende rijkswateren (zoals het IJsselmeer). Daar was de toename in helderheid te verklaren door de komst van de quaggamossel. Deze invasieve exoot is een ‘filterfeeder’ en filtert onder andere fytoplankton en ander organisch materiaal, waardoor het doorzicht (de helderheid van het water) toeneemt. Voor waterbeheerders biedt zijn aanwezigheid zowel kansen als risico’s.

Quaggamosselen

Kansen of risico’s?

Op 23 april jl. hield het hoogheemraadschap van Rijnland i.s.m. STOWA en Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) een kennisdag quaggamosselen. Tijdens deze kennisdag werden de huidige stand van zaken en de in Nederland bekende effecten met een wijd publiek gedeeld. Samen met Deltares schreef Rijnland als reactie op deze dag een artikel in H2O online. Nieuwsgierig geworden? Lees het artikel op H2O online.

Nader onderzoek

Rijnland is benieuwd naar het effect van de mossel in Rijnlandse wateren en voert daarom onderzoek uit. Onderzocht wordt onder andere zijn talrijkheid en verspreiding, zijn invloed op waterplanten, vissen en de sociaaleconomische effecten van zijn aanwezigheid in het water. De resultaten van dit onderzoek worden eind juli bekend.