Nieuwe cao waterschappen getekend

Getekend cao-akkoord met afspraken voor 2015 en 2016

Getekend cao-akkoord met afspraken voor 2015 en 2016

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een cao-akkoord getekend met afspraken voor 2015 en 2016. In de sector vinden veel veranderingen plaats, waar dit innovatieve akkoord op inspeelt. Het biedt medewerkers, jong en oud, nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en salarisverbetering.

Investeren in werk

Belangrijke uitgangspunten uit het cao-akkoord zijn:

  • medewerkers de kans bieden zich inhoudelijk te ontwikkelen
  • medewerkers faciliteren om (ook op hogere leeftijd) fit door te kunnen blijven werken
  • medewerkers stimuleren zelf te regie te voeren over hun carrière

Bovendien komen medewerkers in algemene dienst. En ze krijgen een persoonsgebonden basis budget van € 5000 voor opleiding, ontwikkeling en inzetbaarheid

Wetgeving

De WW regels veranderen komende jaren ingrijpend en dit akkoord speelt daarop in. De oude wachtgeldregelingen worden afgeschaft. In onze sector gelden nu de ‘gewone’ WW regels. Het derde WW  jaar repareren we. Medewerkers die gedwongen door overmacht de sector moeten verlaten, denk aan boventallig of arbeidsongeschikt, worden begeleid in  het traject Van Werk naar Werk . Zo  willen we voorkomen dat deze medewerkers Van Werk naar Uitkering gaan.

Met deze afspraken spelen de waterschappen ook in op de nieuwe wet Normalisering Ambtelijke Rechtspositie. Bij al deze veranderingen: algemene dienst, wetten en wachtgeld, is zekerheid nodig. De sector biedt dit door tot 2021 geen gedwongen ontslagen door reorganisatie te garanderen.

Salaris 2015-2016

Bij de waterschappen  werken veel technische mensen, die soms moeilijk te behouden of te  werven zijn. Daarom willen wij, met een gematigde salarisverbetering, medewerkers aan ons binden. Per 1 januari 2015 zijn de salarissen verhoogd met 0,73%. En deze maand ontvangen medewerkers eenmalig een bedrag van € 750  bruto. In 2016 vindt een salarisverhoging plaats van 1,5%.

Werkgebieden worden groter en de organisatie van het werk verandert. Medewerkers die ver van de werkplek wonen, krijgen nu ook de autokilometers boven de 60 kilometer  vergoed.