Projectplan Starrenburg fase II ter inzage

Werkzaamheden nabij woonwijk Starrenburg II.

Werkzaamheden nabij woonwijk Starrenburg II.

In de Starrenburgerpolder is er regelmatig wateroverlast. De weilanden zijn te nat en het waterpeil in de woonwijken staat soms te hoog. Daarom werkt het hoogheemraadschap van Rijnland de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van de watersystemen. Ook in Zuidgeest, het gebied tussen Wassenaar en Voorschoten en in delen van Leiden, Katwijk en Leidschendam-Voorburg.

In het ‘Watergebiedsplan Zuidgeest’ staat ook voor de Starrenburgerpolder de zogenoemde ‘knelpunten’ vermeld en hoe deze op te lossen. De meeste van deze maatregelen vinden plaats in polders in agrarisch gebied, maar soms ook in de bebouwde kom. Zo ook nabij de woonwijk Starrenburg II. Voordat de werkzaamheden van start gaan heeft Rijnland een projectplan opgesteld met daarin de maatregelen omschreven.

Het projectplan Starrenburg fase II ligt vanaf donderdag 23 juli 2015 voor zes weken ter inzage, tijdens kantooruren, op het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland (Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden). En online in het waterschapsblad op zoek.officielebekendmakingen.nl. Gedurende deze periode kunt u als belanghebbende mondeling of schriftelijk uw reactie hierop geven.

Wat staat er te gebeuren?

Na de zomer 2015 gaat Rijnland starten met werkzaamheden nabij woonwijk Starrenburg II. De werkzaamheden vinden met name plaats bij het Sterrenpad. De belangrijkste maatregel die uitgevoerd gaat worden is het verbinden van de watergangen nabij de woonwijk. Daarnaast wordt het waterpeil op polderniveau gebracht en wordt een sifon vervangen voor een nieuwe duiker. Op 25 juni 2015 heeft tevens een inloopavond plaatsgevonden om geïnteresseerden te informeren over de inhoud van het projectplan en de maatregelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland, telefoonnummer: 071-306 3063. Meer informatie over Watergebiedsplan Zuidgeest