Provincie en waterschappen zetten zich in voor schoon en gezond water in poldersloten

Schoon en gezond water in poldersloten

Schoon en gezond water in poldersloten

Provincie Noord-Holland en de hoogheemraadschappen van Rijnland, Hollands Noorderkwartier en Amstel Gooi en Vecht ondertekenden op 24 augustus een bestuursovereenkomst ‘Agrarisch waterbeheer’. Hierin staan afspraken over uitvoering en financiering van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden in poldersloten.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (het ANLB2016) van start. Een belangrijk onderdeel is het  agrarisch waterbeheer, waar nu voor het eerst in Nood-Holland subsidie voor beschikbaar is. De komende zes jaar reserveren provincie en waterschappen gezamenlijk € 4,5 miljoen hiervoor.

Vergoeding voor agrarisch waterbeheer

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor schoon en gezond oppervlaktewater. Agrariërs en andere grondgebruikers zijn verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van sloten. Door dit onderhoud op een andere manier uit te voeren, kunnen zij een effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in polderwateren. Voorbeelden zijn het natuurvriendelijk beheren van oevers, het ecologisch verantwoord baggeren en schonen van sloten en het niet bemesten en bespuiten van akkerranden. Dit worden ‘blauwe diensten’ genoemd. Regionale agrarische coöperaties/verenigingen, de zogenoemde gebiedscollectieven, betalen de agrariërs een vergoeding voor extra kosten die zij maken bij het uitvoeren van een blauwe dienst.

Win-win situatie voor waterschap en agrariër

Agrariërs die een blauwe dienst uitvoeren, helpen de waterschappen bij realisatie van waterkwaliteitsdoelen die Nederland heeft afgesproken met Europa; in 2027 moet al het oppervlaktewater aan een bepaalde kwaliteitsmaatstaaf voldoen. Op dit moment voldoen nog niet alle wateren daar aan. Ook voor agrariërs zelf hebben schoon en gezond water en een mooi landschap voordelen. Het is drinkwater voor de koeien, het is een prettige woonomgeving, het is belangrijk voor recreatie in het gebied wat kan zorgen voor betere verkoop aan huis van streekproducten en het zorgt voor een positief imago van de agrarische sector.

Gezamenlijke financiering en vaststelling kaders

In de provincie Noord-Holland is voor collectief agrarisch waterbeheer in de periode 2016-2021 € 4,5 miljoen beschikbaar. De EU financiert de helft. Het andere deel is een cofinanciering van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Hollands Noorderkwartier en Amstel Gooi en Vecht. De kaders van het agrarisch waterbeheer zijn in nauw overleg tussen de provincie en de waterschappen opgenomen in het provinciaal Natuurbeheerplan 2016, dat elk jaar -waar nodig- wordt geactualiseerd. Hierin staat onder andere voor welke percelen en sloten de natuurbeherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidies kunnen aanvragen voor het beheer en de inrichting van natuur.

Sjaak Langeslag, hoogheemraad van Rijnland: “Het ondertekenen van het bestuursakkoord is een mijlpaal in een intensief proces van samenwerking tussen agrariërs, waterschappen en de provincie. Met nog meer deelnemers werken we echt aan een betere waterkwaliteit.”

Zie ook het persbericht van provincie Noord-Holland