Rijnland en Oegstgeest voor droge voeten polder Oudenhof

Samen zorgen voor water

Samen zorgen voor water

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Oegstgeest starten vanaf oktober 2015 met twee projecten in polder Oudenhof in Oegstgeest. Deze projecten dragen bij aan de vermindering van grondwateroverlast in het gebied en aan een toekomstbestendige waterhuishouding.

Ze zijn onderdeel van een samenhangend pakket verbeteringsmaatregelen. De gemeente en Rijnland hebben afspraken gemaakt over de financiering van de maatregelen en projectleiderschap. Ook bewoners kunnen meedoen en zo grondwateroverlast in hun omgeving beperken.

Vervanging gemaal Oudenhof-noord

Rijnland vervangt, ook namens de gemeente Oegstgeest, het poldergemaal in het noordwesten van de polder (bij het Bos van Wijckerslooth, aan de Rhijngeesterstraatweg ter hoogte van de Apollolaan). De capaciteit van het nieuwe gemaal wordt verdrievoudigd. De onlangs aangepaste sloten in het Bos van Wijckerslooth zorgen voor afdoende aanvoer van water naar het gemaal dat vervolgens weggemalen wordt. Ook kan het nieuwe gemaal boezemwater inlaten om het water in de polder op peil te houden De werkzaamheden- zichtbaar aan beide zijden van de weg - duren naar verwachting tot halverwege december.

Aanleg hemelwaterriool

De gemeente Oegstgeest legt in het middengedeelte van Oudenhof een hemelwaterriool aan dat het regenwater rechtstreeks op de sloten afvoert. Berekeningen van Rijnland geven aan dat de sloten en het gemaal voldoende capaciteit hebben om het extra water af te voeren. De aanleg is onderdeel van het Water Actieplan, bedoeld om de grondwateroverlast voor bewoners terug te dringen. Vanaf begin oktober zal de gemeente het regenwaterriool in de Koninginnelaan, Prins Hendriklaan en Duivenvoordestraat aanleggen. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Reeds uitgevoerde projecten

In het gebied zijn al enige maatregelen uitgevoerd. Op het - aan polder Oudenhof grenzende - Land van Bremmer zijn enkele smalle slootgedeeltes verbreed en twee krappe duikers vergroot. Ook is een nieuwe duiker op de kruising van Leidsestraatweg en de Nachtegaallaan aangelegd, die de bermsloten met elkaar verbindt. Hierdoor kan de afvoer van het nog te vergroten gemaal Zuid goed verwerkt worden.

In het Bos van Wijckerslooth is de daar aanwezig bosvijver beter verbonden met de rest van de aanwezige sloten. Ook zijn in de randsloot aanwezig duikers vergroot, zodat een verbeterde toestroom naar het nieuwe gemaal mogelijk is.

De gemeente heeft - met de aanleg van de vijver in het Hendrik Kraemerpark -  gezorgd voor meer berging van overtollig water uit de polder. Daarnaast heeft de gemeente een hemelwaterriool aan de Spaargarenstraat aangelegd. Dat  functioneert als verbindingsduiker tussen het hemelwaterriool in het middengebied, de nog aan te leggen sloot langs het ASC-terrein en de al bestaande sloten in het Hendrik Kraemerpark.

Nog te realiseren maatregelen

Na realisatie van gemaal Oudenhof-Zuid (inclusief verbetering van de toevoer) en de aanleg van een watergang rond het ASC-terrein zijn alle maatregelen afgerond die door de gemeente en het waterschap worden uitgevoerd.

Om grondwateroverlast op het eigen terrein te bestrijden kunnen bewoners de eigen drainage aansluiten op het hemelwaterriool.

Meer informatie is te vinden op www.oegstgeest.nl/waterhuishouding en www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/gemalen (vanaf volgende week)

(gezamenlijk persbericht gemeente Oegstgeest een hoogheemraadschap van Rijnland)