Rijnland meet bodemhoogte in Reeuwijkse Plassen

Inmeten waterbodem voor helderder water

Inmeten waterbodem voor helderder water

Het is niet overal even diep in de Reeuwijkse Plassen. Op 11 november is het hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het in kaart brengen van de verschillende waterdieptes. De metingen worden vanaf een boot gedaan met hulp van geluidstrillingen in het water. Het inmeten van de waterbodem duurt 15 tot 20 werkdagen.

Meten via geluidstrillingen

De metingen worden gedaan met behulp van een echo-instrument. Dit instrument zendt een geluidstrilling vanaf een boot recht naar beneden. De waterbodem kaatst de trilling terug naar de boot. Door het nauwkeurig meten van de tijd tussen het zenden en terugontvangen van een trilling, wordt de diepte bepaald. De geluidstrillingen zijn niet schadelijk en vormen geen hinder voor vissen of andere waterdieren. 

Monitoring van de plassen

De laatste jaren heeft Rijnland meerdere projecten uitgevoerd die komende jaren gezamenlijk zullen bijdragen aan het herstel van de waterkwaliteit en ecologie. Het streefbeeld voor 2027 is helderder water met een grote diversiteit aan waterplanten en -dieren. Regelmatig controleert Rijnland de waterkwaliteit en houdt de ontwikkeling daarvan in de gaten. Het inmeten van de waterbodem vormt hiervan een onderdeel. Meer informatie: www.rijnland.net/reeuwijkseplassen