Rijnland on Tour in Gouda

Bezoek aan Gouda

Bezoek aan Gouda

Afgelopen dinsdag 10 november heeft het college van D&H een werkbezoek gebracht aan de gemeente Gouda. Al langer stond op de agenda om bestuurlijk kennis te maken met het college van B&W van deze gemeente.

Samenwerken aan water staat hoog in het vaandel bij Rijnland. Om dit op een goede manier in te vullen, gaat het dagelijks bestuur van Rijnland samen met de inhoudelijk betrokken collega’s de komende maanden het gebied in voor verschillende werkbezoeken. Tijdens deze bezoeken kan het college kennis delen met de betrokken partijen en inspiratie opdoen om in de toekomst nog beter samen te kunnen werken. 

Met respect voor het verleden, klaar voor de toekomst

Het werkbezoek begon met een bezoek aan het P.A. Pijnacker-Hordijk gemaal. Eén van de vier boezemgemalen van Rijnland. Projectleider Ed Stouthamer vertelde een boeiend verhaal over de historie en ging met name in op de renovatie van het gemaal. In de planfase van de renovatie was het een uitdaging om voor alle betrokken partijen om balans te vinden in de verschillende belangen. Rijnland die een gemaal wilde met meer capaciteit en met moderne techniek en gemeente Gouda die veel belang hecht aan het behoud van de cultuurhistorische waarde. Het is gelukt om de tegenstellingen bij elkaar te brengen en tot een mooi resultaat te komen. Het boezemgemaal in Gouda wordt nu met respect voor het verleden, klaar gemaakt voor de toekomst. 

Coalitie voor oplossingen waterproblematiek

Vervolgens heeft Arianne Fijan, beleidsmedewerker bij de gemeente Gouda, een korte inleiding gegeven op de Intentieverklaring Gouda: stevige stad op slappe bodem. Bodemdaling vindt niet alleen plaats in het landelijke gebied, maar ook in de binnenstad van Gouda. Dat geeft specifieke problemen zoals het verzakken van straten, panden die ongelijk zakken, afbrekende huisaansluitingen en verkleining van de drooglegging. Simpelweg het waterpeil verlagen kan niet zomaar, omdat er dan risico’s bestaan voor houten funderingen en problemen ontstaan bij het rioolbeheer. Om te onderzoeken welke oplossingsrichtingen er zijn, is een brede coalitie gevormd met Gouda, Rijnland, Rijkswaterstaat en een aantal onderzoeksinstituten. 

Beeld bij de theorie

Aansluitend aan het gemaalbezoek is een stadwandeling gemaakt om de kwetsbare plekken in de stad te bekijken. De Turfmarkt waar het oppervlaktewater bijna gelijk staat met de kade en het Looierspoortje waar woningen zo laag staan dat er regelmatig wateroverlast ontstaat, sprak daarbij zeer tot de verbeelding. Het werkbezoek werd afgesloten in het historische Schipperswachtlokaal aan de Museumhaven van Gouda. Het werkbezoek bood volop gelegenheid om op informele wijze met collega collegeleden bij te praten en van gedachten te wisselen om zo in de toekomst nog beter samen te kunnen werken.

 Bezoek aan Goudabus naar Gouda