Rijnland subsidieert aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De aanvraag dient wel voor 1 juli 2015 ingediend te zijn en aan de voorwaarden te voldoen. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk.

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een natuurvriendelijke oever aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

Natuurvriendelijke oever

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Het glooiende verloop heeft een belangrijke functie: het geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Planten zoals waterriet en onderwaterplanten halen een teveel aan voedingsstoffen uit het water, zodat algen minder kans krijgen en het water langs de oever helderder wordt. De planten vormen een beschutte leefomgeving voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Vissen gebruiken de natuurvriendelijke oevers om te paaien. Dit alles draagt bij aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten het ingevulde aanvraagformulier plus de bijhorende documenten voor 1 juli 2015 ingediend zijn. Daarnaast dient de aanvrager te voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is van subsidie uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

Hoogte van de subsidie

Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van €65 per meter. Voor natuurbeherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan tevens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.